Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vad är det som gäller?

Den första juli har ett antal nya lagar trätt i kraft.
Många av dessa har en direkt påverkan på länsbornas vardag.
Här följer ett urval av de viktigaste.

INSATSER FÖR VISSA NYANLÄNDA INVANDRARES ETABLERING

Ändringen innebär att en nyanländ som utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta etableringsinsatser. Det ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller söker arbete som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

ÖKAT KONSUMENTSKYDD VID KREDITGIVNING OCH ÖVERSKULDSÄTTNING

Den nya lagen ska stärka konsumentskyddet vid kreditgivning. Syftet är att underlätta för konsumenter som är överskuldsatta. Bland annat ställs det krav på att företag som driver verksamhet med konsumentkrediter ska driva rörelsen på ett sunt sätt. Dessutom ska större ägare i företagen, liksom deras ledning, vara lämpliga. För att få driva verksamheten krävs tillstånd från Finansinspektionen. Genom att utkräva tillstånd för att få driva verksamheten ställs den under Finansinspektionens tillsyn. På så vis kan inspektionen kontrollera att företagen följer den nya lagen och övriga författningar som reglerar deras verksamhet. Om ett företag inte fullföljer sina skyldigheter kan Finansinspektionen ingripa med sanktioner.

ENKLARE ATT HYRA UT BOSTADSRÄTTSLÄGENHETER

Det blir enklare att hyra ut en bostadsrätt i andra hand. Bland annat krävs det inte längre lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det blir också möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet. Syftet med ändringarna är att minska bostadsbristen genom att använda de bostäder som redan finns på ett bättre sätt.

FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAGEN

Kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelning tas bort. Förfarandet för att minska aktiekapitalet förenklas också och möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning utvidgas. Syftet med ändringarna är att förenkla företagens vardag.

NY BROTTSSKADELAG

Den nya brottsskadelagen syftar till att stärka brottsoffrens ställning, skärpa gärningsmännens ansvar och förbättra systemet med brottsskadeersättning. En nyhet är att Brottsoffermyndigheten inte längre ska kunna bestämma brottsskadeersättning för kränkning till ett lägre belopp än det som en domstol har dömt ut i skadestånd. Vidare tar man bort begränsningen av vad som högst kan betalas i kränkningsersättning. Därutöver förlängs tiden för att ansöka om brottsskadeersättning från två till tre år. Om brottsoffret är ett barn, kan ansökan göras fram till 21-årsdagen.

STÄRKT SKYDD MOT TVÅNGSÄKTENSKAP OCH BARNÄKTENSKAP

Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap stärks genom civilrättsliga och straffrättsliga lagändringar. Två nya brott införs i brottsbalken. Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller genom att utnyttja någon i en utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet är fängelse i högst fyra år. Äktenskapstvång blir straffbart på försöks- och förberedelsestadiet samt undantas från kravet på dubbel straffbarhet. Brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa gäller den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att få personen att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse genom olaga tvång eller genom att utnyttja hans eller hennes utsatta belägenhet.

Möjligheten för en person under 18 år att få tillstånd att ingå äktenskap (äktenskapsdispens) tas bort. Den lägsta åldern som gäller för att ingå äktenskap i Sverige kommer alltså utan undantag att vara 18 år. Dessutom begränsas utrymmet ytterligare att erkänna utländska tvångsäktenskap samt utländska barnäktenskap, om minst en av parterna har anknytning till Sverige. Sådana äktenskap ska endast kunna erkännas om det finns synnerliga skäl.

UTÖKADE MÖJLIGHETER ATT VÄCKA ALLMÄNT ÅTAL FÖR FÖRTAL OCH FÖROLÄMPNING

Ändringen innebär att man tar bort kravet i brottsbalken på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning. Detta medför att allmän åklagare och Justitiekanslern i högre grad kommer att kunna bistå enskilda som exempelvis har utsatts för förtal på internet. Genom lagändringen får enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmålen och ett ökat skydd för den personliga integriteten. Huvudregeln är dock fortfarande att den som utsatts för förtal eller förolämpning ska väcka enskilt åtal.

STRAFFET FÖR MORD SKÄRPS

Ändringen i brottsbalken innebär att straffet för mord skärps. Mord bör bestraffas med livstids fängelse om omständigheterna är försvårande. Försvårande omständigheter har tidigare i princip endast medfört ett längre tidsbestämt straff. Syftet med ändringen är att livstidsstraffet ska kunna användas i betydligt större utsträckning och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det förutses dömas ut i en majoritet av fallen. Lagtekniskt innebär förslaget att det i straffskalan för mord läggs till att straffet är fängelse på livstid ”om omständigheterna är försvårande”.

STRAFFANSVARET VID EGENMÄKTIGHET MED BARN UTVIDGAS

Straffansvaret för egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden utvidgas så att det omfattar också olovliga undanhållanden av ett barn och inte, som tidigare, enbart olovliga bortföranden. Ansvaret kommer därigenom att i huvudsak motsvara vad som gäller när någon som inte har del i vårdnaden skiljer ett barn från en vårdnadshavare. Ändringen innebär att situationer där en vårdnadshavare håller kvar ett barn så att det är oåtkomligt för den andra vårdnadshavaren, exempelvis efter en planerad utlandsvistelse eller en umgängesperiod, kan utgöra egenmäktighet med barn.

SKÄRPT STRAFF FÖR DATAINTRÅNG

Ändringen innebär att det införs en bestämmelse om grovt dataintrång i brottsbalken. Straffet är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska man särskilt beakta om gärningen har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art. Även försök och förberedelse till grovt dataintrång är straffbart.

FÖRBUD MOT ATT GENOMFÖRA SEXUELLA HANDLINGAR MED DJUR

Lagändringen innebär att det införs ett förbud i djurskyddslagen mot att genomföra sexuella handlingar med djur. Förbudet straffbeläggs i en ny bestämmelse. För straffbarhet ska krävas att brottet har begåtts uppsåtligen. Påföljden för den som bryter mot förbudet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Överträdelser av förbudet ska också kunna leda till djurförbud eller till att länsstyrelsen omhändertar djuren.

NY LAG OM VIRKESMÄTNING

Till skillnad från den nuvarande lagen ska den nya lagen gälla samtliga virkessortiment och flertalet användningssätt, alltså även energisortiment och sågtimmer av löv. Syftet med lagstiftningen är att skydda säljaren, som generellt sett är den svagare parten i avtalsförhållandet. Säljare och köpare av virke ska ha likvärdiga möjligheter att bedöma om ersättningen för det virke som säljs är rimligt.

LÄTTARE ATT BYTA MOBILOPERATÖR

Ändringen syftar till att göra det enklare för konsumenter att säga upp abonnemang på elektroniska kommunikationstjänster och att friare kunna använda mobiltelefoner och annan utrustning som de har köpt i samband med sådana abonnemang. Uppsägningstiden i avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vara längst en månad. Avtal med bindningstid ska kunna sägas upp en månad före bindningstidens utgång. Vidare ska konsumenter ha rätt att efter den inledande bindningstiden få operatörslås borttagna kostnadsfritt och utan dröjsmål.

ENKLARE KÖRKORTSUTLÄMNING

Den 1 maj infördes en möjlighet för postombud att lämna ut körkort. Det innebär att körkortsinnehavaren inte längre är hänvisad till Postens företagscenter för att hämta ut sitt körkort. I stället kan körkortsinnehavaren gå till sitt lokala postombud, exempelvis tobaksaffären i det lokala centrumet.

FLER BOSTÄDER ÅT UNGA OCH STUDENTER

Den 1 juli 2014 trädde ändringar i plan- och bygglagen i kraft. Ändringarna innebär att det alltid ska få göras avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet vid inredning av bostäder på högst 35 kvadratmeter på en vind. Ändringarna innebär också att det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen planerar att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Vidare förlängs den maximala tiden för tidsbegränsat bygglov till femton år och byggprocessen vid flyttning av vissa byggnader förenklas genom att det införs undantag från kravet på tekniskt samråd.

NYA ÅTGÄRDER SOM KAN GENOMFÖRAS UTAN KRAV PÅ BYGGLOV

Ett antal nya åtgärder blir befriade från krav på bygglov. Det handlar om att: i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus uppföra eller bygga till en byggnad om maximalt 25 kvadratmeter, som antingen avser att utgöra en särskild bostad (ett komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, på ett en- eller tvåbostadshus göra en tillbyggnad om maximalt 15 kvadratmeter, på ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor, och i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. I lagen anges ytterligare villkor för att undantaget från krav på bygglov ska gälla för dessa åtgärder. Exempelvis vid nybyggnad och tillbyggnad får man inte bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte berörda grannar medger det.

FRITIDSPENG FÖR BARN I HUSHÅLL MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD

I socialtjänstlagen införs ett nytt kapitel (4 a kap.) med bestämmelser som bland annat innebär att hushåll med barn i årskurs 4–9 har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för att barnet ska kunna delta i fritidsaktiviteter (fritidspeng). Det här gäller om hushållet har försörjningsstöd och har haft det under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden vid tiden för ansökan. Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. I socialtjänstförordningen 2 kap. föreskrivs bland annat att fritidspengen får ersätta kostnader för fritidsaktiviteter med högst 3 000 kronor per barn och tolvmånadersperiod.

DEN ÖVRE ÅLDERSGRÄNSEN FÖR RÄTT TILL STUDIEMEDEL HÖJS

Den övre åldersgränsen för att kunna få studiemedel inom studiestödssystemet höjs med två år, från 54 år till 56 år. Även den så kallade lånetrappan flyttas fram med två år. Det innebär att nedtrappningen i rätten till studielån påbörjas först vid 47 års ålder och att man får ta studielån till och med 56 års ålder.

Källa: Regeringskansliet