Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Strömsund 21 stycken

Aina och Pelle Knutssons

Stiftelsens ändamål är att förvalta de medel, som överlämnas till stiftelsen i syfte att komma pensionärer, sjuka och handikappade till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt enligt de i samband med överlämnandet av medlen uppställda villkoren (stiftelseurkund). Stiftelsens medel skall vara placerade företrädesvis i börsnoterade aktier, obligationer eller därmed jämförliga värdepapper samt fastigheter. Tillgångar: 2.462.633 kr.

Fjällsjö magasinsstiftelse

Avkastningen skall användas uteslutande till utdelning av stipendier till ungdom från Fjällsjö och Bodums socknar, vilka utbildas inom jordbruk och skogsbruk, samt till fornminnesvård och fornminnesgård inom ovannämnda socknar. Tillgångar: 73.657 kr.

Hammerdals sociala samstiftelse

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning används till förmån för behövande personer bosatta inom förutvarande Hammerdals och Gåxsjö socknar för stöd åt pensionärer, stöd åt barnfamiljer och ensamma föräldrar, bidrag till täckande av kostnader vid inträffade sjukdomsfall. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Tillgångar: 176.258 kr.

Insamlingsstiftelsen Åshamras Minnesfond

Utdelning från fonden skall gå till pensionärernas trevnad och Åshamras prydande. Tillgångar: 103.755 kr.

Kommunstyrelsens samstiftelse för f d Frostvikens kommun

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning får användas till allmännyttiga ändamål i Frostviken som kommunen anser bör stödjas. Avkastningen skall i första hand användas för ändamål som främjar jordbruket och därutöver till allmännyttiga ändamål som inte skall tillgodoses med allmänna medel. Tillgångar: 78.213 kr.

Kommunstyrelsens samstiftelse för f d Hammerdals kommun

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning får användas för välgörande ändamål i Hammerdals och Gåxsjö socknar. Avkastningen får inte användas för ändmål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Tillgångar: 54.369 kr.

Per Stjernströms stiftelse för musik och kultur i Jämtland

Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation, genom bidrag, stipendier och dylikt, till enskilda eller institutioner främja kulturella och konstnärliga ändamål särskilt inom musikens område och inom ramen för dessa ändamål verka för stöd till utbildning av ungdomar från Jämtland och Härjedalen. 754.265 kr.

Stiftelsen Backe sjukhus förvaltning

Den årliga avkastningen skall tilldelas genom olycksfall eller sjukdom defekt person. Tillgångar: 39.617 kr.

Stiftelsen efter Näsvikens Ångsåg

Stiftelsens ändamål, som är allmännyttigt, är att med stiftelseförmögenheten, i den mån densamma icke tages i anspråk för uppfyllandet av vissa med dess förvärvande förknippade villkor om utbetalandet och säkerställandet av pensioner, samt med de medel, som eljest komma att stå stiftelsen till buds, främja yrkesutbildning av till Ströms kommun genom födsel eller skolgång knutna elever, främst genom stipendier men jämväl eljest genom utbildningen och trivseln vid densamma befordrande åtgärder. Tillgångar: 266.412 kr.

Stiftelsen Erik Hansson och Hans Isaksson

Räntan användes på sådant sätt, att obemedlade, dock icke sådana som åtnjuta eller ha rätt till fattigunderstöd, å sjukstugan i Ström erhålla avgiftsfri skötsel och medikamenter i den mån räntan därtill lämnar tillfälle, dock skola pastoratbor ha företrädesrätt därtill. Tillgångar: 40.778 kr.

Stiftelsen Hedvig och Eva Schuster

Avkastningen skall fördelas till Frostvikens församlingsbor enligt följande, 1/3 till kulturell verksamhet där den kyrkliga och musikaliska särskilt skall ihågkommas. 2/3 som stipendier till elever som är förtjänta att fortsätta sina studier efter grundskolan eller gymnasietiden. Tillgångar: 582.642 kr.

Stiftelsen Hedvig och Eva Schusters minne

Avkastningen skall, efter beslut av det förvaltande organet, användas för bidrag till ideella organisationer med verksamhet inom det område som omfattades av förutvarande Frostvikens kommun. Tillgångar: 68.395 kr.

Stiftelsen Jonas Jonsson

Avkastningen får användas till förströelse, underhållning och terapiverksamhet vid ålderdoms- och pensionärshem i f d Hammerdals kommun. Tillgångar: 194.919 kr.

Stiftelsen Lions clubs och Strömsunds kommuns stipendium

Stipendium skall varje år av kollegiet utdelas till någon lärjunge vid gymnasiet som, väl lämpad för högre studier, är därav förtjänt och i behov av stipendiet. Två stipendier utdelas, varav minst ett utdelas till elev från Ströms kommun. Tillgångar: 58.963 kr.

Stiftelsen Per Hansson

Avkastningen utdelas till högst tre inom kommunen mantalsskrivna sökande som studerar jordbruk och dess binäringar. Vid brist på sökande kan stipendier utdelas till välrekommenderade studerande vid folkhögskola inom länet. Tillgångar: 132.930 kr.

Stiftelsen Signe och Erik Holmgrens Minnesfond

Att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Tillgångar: 250.168 kr.

Stiftelsen Ture Eriksson

Avkastningen -räntan- av fonden skall varje år utdelas i form av ett stipendium till förtjänt elev bosatt inom Strömsunds kommun, som studerar vid högskola eller universitet. Stipendiet skall i första hand gå till elev vars föräldrar har nedsatt arbetsförmåga p g av sjukdom eller handikapp, vidare visat sig ha betyg och begåvning för studier. Stipendiet får utgå först under andra terminens studier. Tillgångar: 57.608 kr.

Ströms Blomsterinsamlingsstiftelse

Lämna bidrag till mindre bemedlade familjer, som förlorat någon anhörig, av vilken de varit ekonomiskt beroende (begravningshjälp), att lämna något bidrag till i första hand familjer, som besvärats av långvarig sjukdom och äro i svaga ekonomiska omständigheter (sjukhjälp) samt att anslå medel till det s.k. frivilliga församlingsarbetet och till andra allmännyttiga och välgörande ändamål. Tillgångar: 164.396 kr.

Ströms skolors samstiftelse

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Den disponibla avkastningen används till förmån för eleverna vid skolor inom kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel m m. Vidare skall gälla att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Tillgångar: 188.733 kr.

Strömsunds magasinsstiftelse

Avkastningen utdelas till elever i Ströms socken som går på folkhögskola, skogs- eller lanthushållsskola. Om elever från andra skolor ovanför grundskolan än de här nämnda skall erhålla stipendier skall de företrädesvis tilldelas särskilt förtjänta elever från socknen vid kommunens egna skolor. Tillgångar: 60.361 kr.

Strömsunds sociala samstiftelse

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning utdelas till obemedlade barnfamiljer och behövande äldre personer oavsett om de uppbär eller uppburit socialhjälp. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Tillgångar: