Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Partiernas inställning till livsmedelspolitik

De politiska partiernas syn på en svensk livsmedelsstrategi går isär. Inom den nu regerande Alliansen framträder en stor spricka.

Skiljelinjen politiskt går där betraktandet av den fria marknaden inom EU ska definieras. Ska livsmedelsproduktionen utsättas fullt ut för de fria marknadskrafterna och ska det finnas en central strategi från EU. Eller ska strategierna för livsmedelsproduktion och försörjning ligga på nationell nivå.

LT har ställt följande frågor till Sveriges riksdagspartier:

1. Kommer ni verka för en ny livsmedelsstrategi?

2. Hur kommer den i sådana fall se ut?

3. Hur kommer er övergripande jordbrukspolitik se ut om ni får makten vid nästa års val? Vilka är de viktigaste åtgärdspunkterna i en sådan politik?

4. Ser ni möjligheter till en blocköverskridande livsmedelsstrategi?

Matilda Ernkrans, (S):

1. Sverige behöver en långsiktig livsmedelsstrategi. Det är vårt besked.

2. En långsiktig strategi som bygger på svenska mervärden om miljömässighet och gott djurskydd. Som ger vägledning om vilken matproduktion vi ska ha i vårt land och hur vi inlemmar livsmedelsstrategin med andra perspektiv som klimat och konsumentperspektiv. Strategin ska ta fasta på att stärka konkurrenskraft och bidra till jobb i hela landet. Den ska också ta hänsyn till att vi är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

3. Jobba med mervärden som bra miljömässighet och gott djurskydd. Fortsätta förenklingsarbetet och minska regelkrångel. Stärka konsumentperspektivet. Bygga på innovationer och varumärken. En långsiktig livsmedelsstrategi.

4. Ingenting är omöjligt men vi söker först och främst förtroende för en socialdemokratisk politik.

Kew Nordqvist, (MP):

1. Ja.

2. Sverige behöver en jordbruks- och livsmedelsstrategi. Vårt land har goda förutsättningar för den inhemska produktionen av livsmedel. Vi behöver ta bättre vara på dem. Det är av flera skäl. Enkelt uttryckt är vår vision: 100 procent ekologisk produktion. Mer preciserat vill vi att vi ska ha ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart jordbruk som gör oss till en nettoproducent av mat globalt sett.

3. Mer styrning mot miljönytta. Visionen är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart jordbruk.

4. Med god vilja, kan det finnas förutsättningar. Fast svårt att se hur andra kan möta vår vision om 100 procent ekologisk produktion.

Josef Fransson, (SD):

1. Ja, vi har lagt en motion till riksdagen i den frågan.

2. Vi vill se en parlamentarisk utredning som tar fram riktlinjer för en livsmedelsstrategi. Detta skulle tvinga alla partier att bekänna färg och sätta sig in i olika politiska mål som står emot varandra.

3. Målet med Sverigedemokraternas jordbrukspolitik är att ha ett livskraftigt företagarklimat på landsbygden där livsmedel av hög kvalitet levereras till skäliga priser med stor hänsyn tagen till djurskydd, kulturlandskap och miljö.

Det är viktigt för en nation att ha kontroll över sina livsmedel och förmågan att förse sin befolkning med mat. Detta utesluter givetvis inte handel med livsmedel med andra länder, men de senaste årtiondenas trend av kraftigt minskad nationell livsmedelsproduktion måste brytas och självförsörjningsgraden måste öka väsentligt.

4. Det är en önskan från vår sida att man åtminstone försöker, genom den parlamentariska utredning som vi förespråkar.

Bengt-Anders Johansson, (M):

1. Nej. Eftersom Sverige inte har någon nationell jordbrukspolitik utan den ligger på EU-nivå anser vi att en eventuell livsmedelsstrategi i sådana fall borde ligga på den nivån. Moderaterna tror istället på att titta på de problem som svenska bönder har och göra vad vi kan från politikens håll, exempelvis genom regelförenkling. Det absolut viktigaste för svenska livsmedelsproducenter är en förbättrad konkurrenskraft, därför har vi tillsatt en utredning som ska titta på just detta.

2. -

3. För Moderaterna är största fokus på det konkurrensutsatta jordbruket. I Sverige har vi ett av världens högsta djurskydd, vilket vi ska vara stolta över, men det innebär exempelvis ett dyrare svenskt kött. Vi måste därför fortsatta att arbeta för en höjd djurskyddsnivå inom EU. Genom en höjd djurskyddsnivå inom EU mår djuren bättre och Sverige blir mer konkurrenskraftigt. Vi måste även vara noga med att inte ytterligare försvåra för landsbygden och lantbrukare, genom exempelvis handelsgödselskatt, höjd slakteriavgift, kilometerskatt med mera, som oppositionspartierna vill införa.

Moderaterna vill även fortsätta med det regelförenklingsarbete vi har påbörjat. Även om vi har minskat regelbördan med närmre 40 procent, är det viktigt att även det upplevda regelkrånglet minskar.

4. Nej.

Anita Brodén, (FP):

1. Ja.

2. En strategi som ger en tydlig inriktning på vägar som måste tas för att bryta den nedåtgående livsmedelsproduktionstrenden. Genom bland annat upphandlingsinstrument, regelverk, likvärdiga och långsiktiga spelregler samt ökade möjligheter att få betalt för kvalitetsprodukter kan steg tas i rätt riktning. Konsumenten kan få ökad möjlighet att också kunna välja.

3. Vi är mitt inne i en analysprocess just nu varför jag väljer att bara ta fram några principiella synpunkter. En ökad utjämning av stödrätterna, att inte avvika markant från våra grann- och konkurrentländer, betalt för kollektiva nyttigheter och att fortsätta minska regelbördan.

4. Jag hoppas att Alliansen först och främst beslutar sig för en livsmedelsstrategi, därefter är jag öppen för ett blocköverskridande initiativ. Det är producenternas och konsumenternas intressen som skall stå i främsta rummet. Inte att ta politiska debattpoänger.

Eskil Erlandsson, (C):

1 och 2: För Centerpartiet är det viktigt att vi kan producera mer mat i vårt land. Inom regeringen har Centerpartiet därför sett till att få på plats satsningen Sverige – det nya Matlandet. Det är en strategi som knyter an till samtliga delar inom maten. Från primärproduktion och förädling till restaurang och de offentliga köken. Syftet med Matlandet är att skapa fler jobb i hela livsmedelskedjan och ett av målen vi jobbar för är ökad produktion av livsmedel i Sverige. Ett annat mål är att företag i livsmedelskedjan ska ha goda konkurrensvillkor och vara lönsamma.

3: Centerpartiet vill att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. Vi kommer att driva en jordbrukspolitik som gynnar de aktiva bönderna. Det är viktigt att vi ökar lönsamheten inom lantbruket och vi kommer att lägga ett särskilt fokus på bönder med djur som på vissa ställen i dag har stora lönsamhetsproblem. En annan viktigt fråga är att jobba för att de svenska böndernas konkurrenssituation förbättras i förhållande till EU. Kraven på djurskydd och miljöhänsyn måste upp även i andra EU-länder så att vi får liknande villkor för produktionen.

4: Det viktigaste för Centerpartiet är att vi har en politik som jobbar för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Vår bedömning är inte att oppositionens förslag om lastbilsskatt, höjda koldioxid- och dieselskatter samt en återinföring av handelsgödselskatten för att nämna ett axplock av oppositionens vanskliga förslag skulle gynna det svenska lantbruket, utan tvärtom istället bidra till en nedmontering av lantbruket. En blocköverskridande överenskommelse som innehåller några av dessa förslag kan inte vi ställa upp på.

Irene Oskarsson, (KD):

1 och 2. Vi behöver få en tydlig analys av Sveriges konkurrenskraft, den utredning som nu pågår är en viktig pusselbit i detta. Ser också behov av att den utredningen eller att någon annan, och då gärna parlamentarisk, tittar på hur sambanden mellan livsmedels produktion och en levande landsbygd ser ut. En sådan utredning bör också titta på hur Sverige ska kunna bidra till den ökande livsmedelsproduktion som behövs för att möjliggöra världens tillgång till livsmedel i ett förändrat klimat och med en ökande befolkning.

3. Då är redan en viktig del på plats, nämligen innehållet i hur EUs gemensamma jordbrukspolitik som ska genomföras i Sverige under kommande period. Utredningsdirektiven jag redogjorde för i ovanstående fråga, är också central för hur jordbrukspolitiken bör utformas. Förutom detta är det viktigt att företag får möjlighet att konkurrera på lika villkor med sina kollegor. Vi kommer också att behöva satsa på att utveckla nya grödor och tekniker som fungerar i ett förändrat klimat. Viktigt också att vi inte ser produktionshöjande åtgärderna Sverige som något som står i motsatsförhållande till frihandel. Vi behöver också hitta former för att kunna göra upphandlingar som ger större möjligheter att väga in de kvalitetsvärden som svenskproduktion har.

4. Det är önskvärt då dessa frågor är långsiktiga till sin natur. Företag och aktörer behöver långsiktiga tydliga regler för att satsa och därmed våga utvecklas.

Peter Ekelund, (V):

1. Ja.

2. Vi vill upprätta en nationell livsmedelsstrategi som ur både beredskaps- och hållbarhetsperspektiv ökar den lokala produktion av livsmedel.

3. Vi vill avveckla EU:s ohållbara subventioner till storskaliga kemikalieintensiva företag. Sverige ska verka för ökat miljöfokus i EU:s jordbruksstöd, såsom utökat betesstöd och stöd för ekologisk produktion. VI vill vi genomföra en satsning på Sverige- det hållbara matlandet. Med vår satsning vill vi öka produktionen av hållbar mat, mat som är god, hälsosam, miljövänlig, närproducerad och djuretisk. Vi vill kraftigt öka det nationella stödet för ekologisk livsmedelsproduktion samt för ökad andel hållbar mat inom offentlig sektor. Målet ska vara att de klimat- och miljöpåverkande utsläppen inom livsmedelsproduktionen minskar och att andelen lokalproducerade livsmedel ökar och sysselsättningen stimuleras.

4. Vänsterpartiet är för en blocköverskridande livsmedelsstrategi som gynnar glesbygden och ett hållbart jordbruk med starkt djurskydd. Det är idag svårt att bedöma förutsättningarna för en sådan överenskommelse.