Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Östersunds kommun 59 stycken

Bröderna Lindqvist

Ändamålet är att med insamlade medel dela ut Bröderna Lindqviststipendiet i Sverige och i utlandet till en ung musikant som med spelglädje och musikalitet för Bröderna Lindqvists anda vidare. Tillgångar: -

Anna och Nils Håkanssons stiftelse

Att främja vetenskaplig undervisning och forskning för att på detta och annat sätt främja landets skogsbruk. I första hand skall skogsbruket inom Norrlands inland främjas. Tillgångar: 7.298.731 kr.

Bassestiftelsens insamlingsstiftelse

Att 85 % av årliga intäkter till stiftelsen skall användas till följande ändamål:

- Att verka för trivsel och omvårdnad för barn som vårdas inom barn- och ungdomsklinikens slutna vård vid Östersunds sjukhus- att verka för utveckling av ett åldersanpassat omhändertagande ur sociala, psykologiska och existentiella aspekter för barn som vårdas inom barn- och ungdomsklinikens slutna vård vid Östersunds sjukhus.

- Medlen är inte avsedda för forskningsändamål, medicinsk utveckling och behandling, utbildning, kurser och kursresor utanför klinikens ram. Resterande 15 % skall fonderas för administration, marknadsföring och framtida aktiviteter i stiftelsen. Tillgångar: 1.087.644 kr.

Elsa och Peter Strandbergs Stiftelse

Donationsmedlens avkastning skall årligen i december månad, sedan all på kalenderåret utfallande utdelning å aktierna blivit tillgänglig för lyftning, fördelas enligt följande, en sjättedel skall utgivas till Mörsils församling för utsmyckning av Mörsils kyrka, företrädesvis vid julhelgen, en sjättedel skall utgå till Undersåkers församling för utsmyckning av Undersåkers kyrka, företrädesvis vid julhelgen, två sjättedelar skall utgå till Svenska Röda Korset att enligt beslut av överstyrelsen användas för hjälpverksamhet, företrädesvis i U-länderna, en sjättedel skall utgå till Lutherhjälpen - Svenska Kyrkohjälpen, Stockholm, för Lutherhjälpens internationella hjälpverksamhet, speciellt för dess arbete på skilda håll i världen för främjandet av barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning och/eller vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta, en sjättedel skall utgå till Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén, Stockholm, till förmån för nämnda stiftelses barn- och ungdomsvård samt hjälpverksamhet inom landet. Tillgångar: 8.419.722 kr.

Insamlingsstiftelsen Länstidningens Vänner

Stiftelsen har till ändamål att på sätt stiftelsens styrelse närmare bestämmer främja yttrandefrihet, opinionsbildning, debatt och åsiktsmångfald genom att utifrån socialdemokratiska värderingar stödja utgivningen av Länstidningen i Jämtlands län. Tillgångar: 70.304 kr.

Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond

Fondens syfte är att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand området cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län. Fonden skall även främja utbildning samt spridande av kunskap om forskningsresultat och liknande inom i första hand dessa områden. Tillgångar: 7.841.139 kr.

Häradsskrivare E Livéns stiftelse

Av tillgångarna, som tillfalla Östersunds stad, bildas en fond, som förvaltas av stadens magistrat. Grundkapitalet får aldrig minskas annorledes än genom kursförluster, och till detsamma lägges årligen 1/10 av årsinkomsten. Återstoden av årsinkomsten användes till något stadens ändamål, till vilket medel icke skola anskaffas genom uttaxering. Tillgängligt utdelningsbart belopp kan hopsparas för flera år; det må även kunna användas till understöd åt därav förtjänta medlemmar av staden. Magistraten beslutar ensam om medlens användning. Tillgångar: 19.818.346 kr.

Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse

Enligt testamentet skall kvarlåtenskapen sedan vissa legat utgått, överlämnas till Svenska Handelsbankens notariatavdelning i Östersund för förvaltning.

1. Fonden skall hållas placerad i de bästa, mot inflation såvitt möjligt skyddade värden, vilka giva avkastning. Denna skall efter ansökan, på sätt och under villkor som här nedan stadgas, årligen användas för att bereda studiehjälp åt ett lämpligt antal mindre bemedlade manliga eller kvinnliga studerande ungdomar i Jämtland. Denna hjälp skall ha till syfte i första hand att underlätta mottagarens möjlighet att bekosta sina resor till och från skolstaden samt därjämte, i mån av tillgång på medel, även hans eller hennes vistelse där. Med "skolstaden" menas varje ort inom landskapet Jämtland, där sådan läroanstalt finnes, där det nu eller framledes är möjligt att avlägga studentexamen eller avgångsexamen från tekniska läroverket, eller annan därmed likställd examen.

2. I övrigt skola följande villkor gälla för erhållande av studiehjälp ur fonden:

Att studeranden själv är född och bor i landskapet; att åtminstone en av hans föräldrar jämväl är eller var född i Jämtland; att studeranden är inskriven såsom elev i någon av de läroanstalter, som här ovan bestämts; att han eller hon bor så långt från skolstaden att resekostnaden utgör en icke betydelselös utgift i förhållande till övriga kostnader för studierna. - Meningen är att anslag ur fonden skall bli och även kännas som en god hjälp för en därav förtjänt studerande.

3. Understöd ur fonden skall utdelas årligen för ett läsår i sänder och avkastningen får icke fonderas. Samma sökanden kan erhålla understöd flera läsår efter varandra fram till examen. Tillgångar: 9.468.836 kr.

Insamlingsstiftelsen ODD FELLOW Logernas Minnesfond i Östersund

Fonden har till ändamål att hedra minnet av bortgången broder genom att från logens bröder genom vederbörande loges ÖM, eller den han i sitt ställe förordar, under lämpliga former till den avlidnes efterlevande överlämna en penninggåva, vars storlek styrelsen beslutar. Tillgångar: 363.640 kr.

Insamlingsstiftelsen Sven O Perssons Fond för föredömlig företagargärning

Att främja näringslivet i Jämtlands län genom att dels lämna understöd för beredande av utbildning för utveckling eller ledning av näringsverksamhet och dels årligen utdela en hedersgåva för föredömlig företagargärning. Tillgångar: 1.204.213 kr.

John och Erika Teschs stiftelse

Sedan vissa legatarer årligen under sin livstid erhållit vissa belopp, lägges återstoden av den årliga räntan ävensom de ytterligare räntor, som tillkomma i mån som legatarerna avlida, till kapitalet, till dess detsamma uppgår till 400.000 kronor. Då skall av fonden tagas högst 300.000 kronor till byggande och underhåll av ett hem åt ålderstigna, värnlösa bättre fattiga, som ej åtnjuta fattigunderstöd, och så inrättat, att en var erhåller ett större rum och kök jämte värme, bränsle för matlagning och ljus kostnadsfritt. Byggnaden skall vara enkel men bekväm och ligga i trädgård. Återstående 100.000 kronor kvarstår alltid och skall förökas genom räntans läggande till kapitalet, tills detta åter blivit 400.000 kronor; då förfares på nytt som ovan. Den första gången bygges för kvinnor och andra gången för män. De 100.000 kronor, som kvarstå sedan en byggnad för män och en för kvinnor uppförts, kapitaliseras till 400.000 kronor, och användes sedermera årliga räntan till underhåll och utvidgande av stiftelsen. Släkt till testator eller testators man äga företräde till bostad i stiftelsen. Familjen Fjellmans grav å Östersunds kyrkogård ställes under stiftelsens vård och underhåll. Tillgångar: 978.207 kr.

Jämtkraft ABs stiftelse för forskning

Att till personer, institutioner eller fonder - statliga eller enskilda - utgiva bidrag till sådan forskning och sådant utvecklingsarbete som har eller kan antagas få betydelse för Jämtkraft ABs rörelse. Tillgångar: 115.282 kr.

Jämtlands läns Blindförenings Understödsstiftelse

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller Synskadades Förbund SRF Jämtlands län genom testamente eller gåvobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse, om så befinnes ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till Synskadades Förbund SRF Jämtlands län eller av Synskadades Förbund SRF Jämtlands län anvisad sammanslutning. Tillgångar: 1.210.500 kr.

Lits och Kyrkås Brandförsäkringsbolags stiftelse för allmännyttiga ändamål

Att ekonomiskt stödja föreningar med religiösa, sociala, ungdomsvårdande, idrottsliga, hembygdsvårdande eller därmed jämförliga ändamål inom bolagets verksamhetsområde. Tillgångar: 748.615 kr.

Margareta och Robert Berghagens Stiftelse för vetenskaplig forskning om Jämtlands historia

Stiftelsen har till ändamål att dela ut forskningsbidrag för vetenskaplig forskning om Jämtlands historia. Av den årliga avkastningen skall minst 10 % avsättas till stiftelsens förkovran. Av återstående del skall utdelning ske minst vart femte år. Tillgångar: 1.907.364 kr.

Möbelhandlaren L O Jonssons och hans hustrus stiftelse

Fondens avkastning skall den 27 februari varje år med lämpligt avvägda belopp utdelas såsom understöd till här i staden bosatta handlare eller hantverkare, som på grund av ålder eller sjukdom icke kunde försörja sig eller som oförskyllt råkat på obestånd och vilka icke åtnjute understöd från fattigvården. Tillgångar: 4.449.817 kr.

Samstiftelsen för diakonal verksamhet i Östersunds församling

Av den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, 3/4 användas till diakonal verksamhet och 1/4 till behövande inom Östersunds församling (f d Östersunds stad), med företräde för kvinnor. Tillgångar: 913.021 kr.

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Jämtlands Läns Sparbank. Detta syftet skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Tillgångar: 34.578.000 kr.

Stiftelsen Anna och Oscar Agerhells minne

Utdela stipendium till manlig eller kvinnlig elev vid Fjellstedtska skolan från i första hand Jämtland och Härjedalen och i andra hand Härnösands stift, som har en bestämd avsikt att bli präst i svenska kyrkan. Samt enligt stadgarna 1. att stimulera ungdom att välja prästbanan och att underlätta för församlingarna i min makes och mina hemtrakter att erhålla präster. Tillgångar: 342.162 kr.

Stiftelsen Blomsterfonden i Östersund

Att på sätt nedan stadgas verka för välgörande ändamål och därigenom göra en insats i den sociala omvårdnaden. Stiftelsens medel är i första hand avsedda att användas till iordningställande och drift av ett hem där behövande ålderstigna, sjuka, lytta och orkeslösa personer, som tillhör eller tillhört Östersunds stads församling, bereds vård och hjälp. Stiftelsen tillhandahåller åt sådana personer rum eller vårdplatser på villkor, som styrelsen bestämmer. Även annorledes må av stiftelsen hjälp beredas personer, varom här ovan är fråga, till vistelse på konvalescenthem eller dylikt. Tillgångar: 37.213.220 kr.

Stiftelsen bröderna Nils och Olof Olssons minnesfond

Disponibel avkastning skall enligt beslut av landstingets utbildnings- och kulturnämnd användas i den lantbruksutbildning som landstinget bedriver för anordnande av särskilda kurser, elevstimulerande åtgärder och fortbildning av personal. Tillgångar: 2.494.705 kr.

Stiftelsen Clara och Sune Svenssons stipendiefond för Tekniska Gymnasiet i Östersund

Stiftelsens ändamål är att medelst stipendier ekonomiskt stödja vid Tekniska Gymnasiet i Östersund studerande ungdom från Jämtlands län. Av donationens avkastning skall en femtedel (1/5) årligen läggas till kapitalet. Resten av årsavkastningen äger styrelsen, sedan därav bestritts de med stiftelsens verksamhet under året förenade kostnader, disponera för stiftelsens ändamål. Med utdelning av disponibla medel kan helt eller delvis anstå till ett kommande år. Tillägg genom donationsbrevet den 6/5 1970: För de nu överlämnade donationsmedlen skola i tillämpliga delar gälla samma riktlinjer och stadgar som enligt 1963 års donationsbrev, dock med det undantaget att stipendium skall kunna tilldelas elev med fallenhet för ekonomiska och/eller tekniska (naturvetenskapliga) studier. Tillgångar: 7.894.375 kr.

Stiftelsen Clas Grönlunds minnesfond för behövande missbrukare

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att stödja missbrukare - i första hand genom stödjande av s k öppet husverksamhet eller motsvarande, företrädesvis kvälls- och nattetid, eller genom stöd till missbrukare i samband med behandling, eftervård eller själavård. Tillgångar: 448.195 kr.

Stiftelsen Emma Cecilia Jonssons fond

Tillgången i fonden eller avkastningen därav skall efter landstingets bestämmande användas till bidrag åt astmasjuka inom länet. Tillgångar: 442.781 kr.

Stiftelsen Frejas fond

Att främja sådant vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete som främjar demokratin, särskilt i förhållande till de starka krafter som den internationaliserade ekonomin och marknaden utgör och verkar för ekologiskt hållbara system och metoder för produktion, konsumtion och boende- stärker kvinnornas inflytande med sikte på balans mellan könen verkar för helhetssyn, humanism och socialt ansvar inom ekonomi och politik- höjer utbildningsnivån och bidrar till opinionsbildningen inom ovan nämnda områden. Tillgångar: 10.947.256 kr.

Stiftelsen för fallskärmshoppningens bevarande i Östersund och Jämtland

Denna stiftelse skall förvaltas med det övergripande syftet att det även i framtiden skall vara möjligt för att hoppa fallskärm i Östersund/Jämtland samt att bevara den tradition av ideellt syftande fallskärmsverksamhet som från 1958 till dags dato bedrivits inom ramen för Östersunds fallskärmsklubb. Som uttryck för ovanstående övergripande syfte skall stiftelsens medel delas ut till föreningar eller fysiska personer som åtar sig i ansökan, samt lämnar tillfredsställande garantier, om att de använder medlen till fallskärmshoppning som ska utföras i Jämtland. Tillgångar: 26.000 kr.

Stiftelsen för näringslivet i Jämtland och Härjedalen

Stiftelsen har till uteslutande ändamål att såsom aktieägare i Z-Invest AB:s moderbolag, Bolaget, främja näringslivet i första hand i Jämtlands län och i andra hand i mellersta Norrland. Stiftelsens kostnader skall betalas av Bolaget. Stiftelsen skall företräda aktierna vid bolagsstämmor med Bolaget. Stiftelsen skall vid utövande av sin rösträtt vid val av styrelse i Bolaget verka för att Bolaget får en regional förankring. Stiftelsens styrelseledamöter får icke vara ledamöter i Bolagets styrelse. Stiftelsen skall såsom aktieägare tillse, att det i bolagsordningen angivna ändamålet för Bolagets verksamhet inte förändras. Utdelade medel, samt dess avkastning, får endast användas till återinvestering i Bolaget i samband med nyemission och liknande, samt bestridande av löpande förvaltningskostnader. Tillgångar: 1.827.015 kr.

Stiftelsen Gaaltije

Att bedriva verksamhet till gagn för det samiska folkets kulturella och kristna intressen främst genom att driva det sydsamiska kulturcentrat Gaaltije. Tillgångar: 3.637.399 kr.

Stiftelsen Goda Minnens Fond

Understöd åt behövande inom församlingen, som ej åtnjuta fattigvård, eller till Frösö kyrkas prydande. Tillgångar: 443.660 kr.

Stiftelsen Holger Erikssons Minnesfond

Att främja utövande av idrott hos ungdomar bosatta i Sunne församling genom utdelande av årliga stipendier till ungdomar vilka uppnår eller förväntas uppnå framträdande resultat inom idrott, varvid särskild prioritet skall ges utövare av vinteridrotter såsom längdskidåkning, skridsko, slalom och ishockey. Medlen skall användas till utbildning, bestridande av kostnader i samband med träning och tävling eller för inköp av utrustning. Även lag kan tilldelas stipendium. Tillgångar: 675.765 kr.

Stiftelsen Jamtli

Att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes lämpligt i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga. Tillgångar: 18.173.600 kr.

Stiftelsen Jämtlands läns Barnhem

Stiftelsens disponibla tillgångar och donationsfondernas medel skall få användas för att göra en positiv insats för handikappade barn inom Jämtlands län och då särskilt bland utvecklingsstörda barn med företräde för dem som vårdas i institutionsmiljö genom att på stiftelsens fastighet uppföra en raststuga som kan tjäna som lämpligt utflyktsmål för utvecklingsstörda barn. Den diakonala anda som präglat stiftelsen enligt dess reglemente avses bestå även i fortsättningen. Tillgångar: 569.274 kr.

Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek

Stiftelsen Jämtlands Läns Bibliotek har till ändamål att äga och förvalta bibliotekets samlingar, biblioteksfastigheten samt övrig egendom. Bibliotekets verksamhet skall vara så utformad att den gagnar hela länets befolkning. Tillgångar: 7.650.000 kr.

Stiftelsen Jämtlands läns undsättningsfond

Att vid inträffad allmän missväxt inom länet lämna räntefria lån under högst två år till av missväxten nödlidande. I vissa fall kan utdelas bidrag ur fonden, dock högst 1/10 av fondens kapital (enl Kungl. Maj:ts beslut den 9 februari 1894). Bifall till landstingets framställning om disposition av fondmedel för vidtagande av åtgärder för bekämpande av arbetslösheten inom länet (enl Kungl. Maj:ts beslut den 2 september 1932). Enligt praxis under senare år kan lån eller bidrag lämnas till enskild nödlidande för skador oftast till följd av naturkatastrofer och där skadorna inte täcks av försäkringar. Lån eller bidrag ur fonden är avsedda för skador på sådant av vilket den nödlidande är beroende för sin bärgning. Tillgångar: 3.411.497 kr.

Stiftelsen Karl Lignells Fond

Främjande av vetenskaplig forskning i lämplig form angående olika skeden och förhållanden i Östersunds stads historia och dess utveckling ävensom för komplettering av Föreningen Gamla Östersunds museala material, som kan komma att tjäna till underlag för eller information om den vetenskapliga forskningen. Stöd skall även kunna lämnas till utredningar och åtgärder med ändamål att i möjligaste mån bevara kulturellt värdefulla delar av den gamla stadsbilden. Samverkan med föreningen Heimbygda, Stadsmuseet och Stiftelsen Jämtlands läns Museum är naturlig. Tillgångar: 1.028.456 kr.

Stiftelsen Karl Lignells Fond II

Främjande av Jämtlands läns Konstförenings museala verksamhet, lämpligen genom ordnandet av en tidsbestämd, årlig, representativ utställning av jämtländsk-norrländsk skulptur- och målarkonst från tiden före andra världskriget (1940). Varierande inlåning från främmande museer blir naturligen en nödvändighet. Tillgångar: 879.463 kr.

Stiftelsen Karl Lignells Fond III

Att främja bevarandet och utvecklingen av Östersunds Stadsmuseums historiska och kulturellt värdefulla samlingar samt att aktivera Stadsmuseets verksamhet genom att för allmänheten på ett representativt sätt informera om och arrangera utställningar visande olika skeenden och utveckling i stadens historia även som till insatser med syfte att för framtiden bevara värdefulla delar av Östersunds stadsbild samt att bidraga till Jämtlands läns Konstförenings utställningsverksamhet speglande norrländskskulptur- och målarkonst från tiden efter 1940. Tillgångar: 1.151.955 kr.

Stiftelsen Margaretagården

Stiftelsen har till syfte att öka möjligheterna för personer med särskilda behov att få tillgång till i antroposofisk anda bedriven vård inom det läkepedagogiska eller socialterapeutiska området genom att i en av stiftelsen ägd, i Åre kommun belägen fastighet i antingen egen regi eller genom ett av stiftelsen hel- eller delägt dotteraktiebolag eller en av stiftelsen städslad entreprenör mot självkostnad bedriva vård inom det läkepedagogiska eller socialterapeutiska området i antroposofisk anda. Tillgångar: 27.798.432 kr.

Stiftelsen Märit och Herje Norrbys stipendiefond

Stiftelsens ändamål är att främja ungdomars utbildning. Detta skall ske genom stipendier till elever eller förutvarande elever vid Wargentinsskolan i Östersund eller dess eventuella efterföljare. Berättigad till stipendium är den som avser att genomföra studier utomlands om en period motsvarande minst två terminers studier - i undantagsfall en termin - och som i gymnasiet går på naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program eller motsvarande eller som nyligen har avslutat sådan utbildning. Som ytterligare krav för stipendie uppställs att vederbörande dels skall uppvisa utmärkta studieresultat, dels vara en god företrädare för svensk gymnasieungdom. Tillgångar: 5.524.001 kr.

Stiftelsen Olle Olaussons Minnesfond

Att utveckla och uppmuntra längdskidåkningen i Jämtland. Ur stiftelsen skall årligen utdelas ett stipendium till lämplig junior eller senior som visat osedvanligt goda resultat, tagit medalj, vid antingen nationella eller internationella tävlingar. Mottagaren av stipendiet skall i första hand vara någon som tävlar för en klubb inom distriktet Västjämtland. Om lämplig stipendiat ej finns inom Västjämtland skall stipendiet tilldelas någon i Jämtland. Stipendiet utdelas vid tidpunkt som styrelsen finner lämplig. Styrelsen utser stipendiat. Stipendiets storlek skall vara ett belopp om högst avkastningen på förvaltat kapital. I detta belopp skall ingå eventuella avgifter för förvaltningen av stiftelsen. Tillgångar: 806.473 kr.

Stiftelsen Pauvres Honteux i Östersund

Stiftelsens ändamål är att för i Östersund eller dess närmaste omnejd boende behövande kvinnor bereda möjlighet till bostäder i stiftelsens egna fastigheter och/eller lämna bidrag till deras uppehälle. Tillgångar: 9.968.736 kr.

Stiftelsen Samefolket

Stiftelsen har till ändamål att utge tidskriften Samefolket och andra skrifter inom ramen för tidskriftens syfte samt att förmedla information via Internet. Stiftelsen är ett gemensamt organ för Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Riksorganisationen Same-Ätnam (SÄ). Tillgångar: 655.208 kr.

Stiftelsen Solskatten Östersunds Waldorflekskola

Att bedriva förskoleverksamhet enligt den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken (Waldorfförskolepedagogik). Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål, som stiftelsens verksamhet är beroende av frånen vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bland annat forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet. Ekonomiskt stöd som avses i andra stycket får lämnas endast om därmed, enligt styrelsens bedömande, förverkligandet av ändamålet i första stycket inte åsidosätts. Tillgångar: 840.150 kr.

Stiftelsen Svante Höglins Donationsfond

Stiftelsens ändamål är att genom Jämtlands läns Tandläkareförening främja odontologisk vetenskaplig forskning och undervisning. I första hand skall vetenskaplig undervisning, vetenskapliga kurser och demonstrationer samt inköp av odontologisk litteratur främjas. I andra hand må odontologisk vetenskaplig forskning främjas. Undervisning och kursverksamhet må även meddelas annan tandvårdspersonal än tandläkare. Tillgångar: 1.362.525 kr.

Stiftelsen Svante och Ellen Höglins Minnesfond - Samfond

Frösö kyrkas prydande. Tillgångar: 876.469 kr.

Stiftelsen Syskonen Bylunds Understödsfond

Stiftelsens avkastning skall användas till hjälp och uppmuntrationer till mindre bemedlade patienter med reumatisk sjukdom som omhändertagas vid Remonthagen, Östersunds Rehabcentrum. Kurator inom reumaenheten i samråd med vederbörande överläkare inom reumaenheten beslutar om fördelningen av stiftelsens avkastning. Medlen får inte användas till sådant som skall tillgodoses genom myndigheternas försorg. Tillgångar: 1.768.827 kr.

Stiftelsen Syskonen Perssons donationsfond

Utdelning av stipendier o.d. för medicinsk forskning. Stipendier får sökas av inom Östersunds sjukhus verksamma läkare. Tillgångar: -

Stiftelsen Wifstavarfs Aktiebolags stipendiefond

Stipendiat skall vara född i landskapet Jämtland eller i Bergs kommun samt ha bott i landskapet respektive kommunen i minst femton år. Högskolestuderande på utbildningslinjer om totalt minst 120 poäng och forskarutbildning kan erhålla stipendium. Studerande som har hunnit långt i sina studier och bedrivit dessa väl prioriteras. Tillgångar: 800.716 kr.

Stiftelsen Åsanförvaltningen

Af inkomsterna från hemmanet Åsan 1:2 bildas en fond vars ränteavkastning användas för kommunala ändamål. Tillgångar: 2.684.993 kr.

Stiftelsen Östersunds sjukhus frisängsfond

Avkastningen av fonden får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum, användas) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Fondens avkastning må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Tillgångar: 894.316 kr.

Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons stiftelse

I första hand att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer som är mantalsskrivna i Östersunds kommun samt i andra hand att främja i kommunen boende barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning. Det är testators önskan att husen på fhtn Stövarvägen 5, Östersund, bevaras så länge som möjligt och därvid hålles i gott stånd. De bör användas för uthyrning företrädesvis till äldre skötsamma personer i kommunen. Av den årliga avkastningen från stiftelsens tillgångar bör minst en tiondel läggas till kapitalet och återstoden delas ut i enlighet med vad som ovan sägs. Tillgångar: 1.286.261 kr.

Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen

Stiftelsen har till uppgift att äga och förvalta Sommarhagen och Arnljotlägden och annan egendom, som kan tillfalla stiftelsen, samt att trygga denna egendoms användande i kulturfrämjande syfte, i första hand genom Arnljotlägdens upplåtande för uppförande av "Arnljot" och andra dramatiska verk av Wilhelm Peterson-Berger. Stiftelsen skall, så långt det är möjligt med hänsyn till ekonomiska och andra resurser, verka för att Wilhelm Peterson-Bergers musikaliska och litterära verk hållas levande och att kännedom om dem sprides till allt vidare kretsar inom vårt land och, om tillfälle därtill gives, även utomlands. Tillgångar: 820.678 kr.

Östersunds kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov

Utdelning skall användas till förmån för personer inom kommunen som behöver särskild uppmuntran och stöd. Tillgångar: 2.015.754 kr.

Östersunds kommuns sociala stiftelse för barns hjälpbehov

Utdelningen skall användas till förmån för barn inom kommunen som behöver särskild uppmuntran och stöd. Tillgångar:466.355 kr.

Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldre personers hjälpbehov

Utdelningen skall användas till förmån för äldre personer inom kommunen, som behöver särskild uppmuntran och stöd. Tillgångar: 489.882 kr.

Övriga stiftelser registrerade i annan del av landet men där stadgarna anger Jämtlands län.

C Adlersparres stipendiestiftelse

Till behövande, flitig studerande tillhörande Norrlands nation födda i Jämtland eller Härjedalen och som genomgått naturvetenskaplig linje vid gymnasium inom Härnösands eller Luleå stift. Förutom de gällande ämnena i gymnasiet skall sökande helst styrka kunskaper inom botanik. Norrlands nations inspektor och förste kurator uppför tre sökande på förslag varefter rektor utser stipendiat. Får uppbäras i två år med ett års eventuell prolongation. Tillgångar: 418.160 kr.

Dahlstedtska stiftelsen

Medlen skall disponeras för projekt berörande Jämtlands och Västernorrlands län jämte de kommuner i Västerbottens som berörs av Ångermanälvens flodområde (Dorotea, Åsele och Vilhelmina). Medlen skall användas som stöd till projekt som rymmes inom såväl Samfundets normala verksamhetsområde som Karl Hampus Dahlstedts vida personliga engagemang. Tillgångar: 1.992.440 kr.

E Sundbergs stipendiestiftelse

Till begåvad och flitig studerande, som är svensk medborgare och medlem av Norrlands nation, Uppsala. Företräde i första hand, oavsett nation, för avkomling till donators föräldrar och därefter för studerande som är född inom Västernorrlands eller Jämtlands län och avlagt examen vid gymnasium i Sundsvall eller Härnösand. Tillgångar: 88.049.802 kr..

EIDEM-Stiftelsen

Att;

A) inom Stockholms och Jämtlands län främja barns och ungdoms utbildning inom gamla traditionella hantverksyrken, allt syftande till att bevara och vidareutveckla hantverkskunnandet.

B) inom Österåkers församling i Stockholms län och Frostvikens församling i Jämtlands län främja vården av behövande ålderstigna och sjuka, i sådana fall där samhällets vårdomsorg kan berikas och kompletteras.

C) i samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar genom att främja den frivilliga skytterörelsens ungdomsverksamhet inom Stockholms och Jämtlands län. Tillgångar: 1.673.328 kr..

M Norbergs stiftelse för Norrlands nation

Till flitig studerande av Norrlands nation i Uppsala, som är född och uppvuxen i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands eller Jämtlands län. Tillgångar: 50.621.000 kr..

Olsson-Borghs stiftelse

Anslag utdelas till;

1. Kostnader för drift, underhåll, materialanskaffning och resekostnader till föreståndaren för forskningsstationen Brännholmen.

2. Forskningsstipendier för studievistelse för behövande forskare i första hand i Ånnsjöområdet, i andra hand för limnologiska studier i Sverige helst i Jämtland.

3. I den mån medel finns tillgängliga må de användas till belöning av forskare för förtjänstfulla, publicerade arbeten baserade på naturvetenskapliga studier inom Ånnsjöområdet. Tillgångar: 10.308.403 kr..

Skalstugans Stiftelse

Stiftelsen har till syfte att förvalta aktierna i Skalstugans Aktiebolag samt bolagets egendom i Åre socken i Jämtlands län. Tillgångar: 1.958.692 kr.

Stiftelsen Einar, Naima och Vera Wagenius minne

Att på sätt nedan närmare angives utdela understöd åt inom Jämtlands län mantalsskrivna döva personer, vilka prövas var i behov därav; antingen i form av direkt penningunderstöd eller såsom anslag för studie-, upplysnings- eller liknande verksamhet för de döva inom länet. Det åligger stiftelsens styrelse att i första hand svara för att avlidne kyrkoherden Olof Wagenius´ och hans hustru Eva Wagenius´, Vera Wagenius´ föräldrar förvaltaren Einar Wagenius´ och hans hustru Naima Wagenius´ gravar samt Vera Wagenius´ egen grav i all framtid vårdas så, att gravarna städse hållas välvårdat och prydligt skick. Av den därefter behållna avkastningen av stiftelsens förmögenhet skall tio (10) procent årligen läggas till stiftelsens kapital och därvid placeras på säkrast möjliga sätt. Efter 100 år från Vera Wagenius´ frånfälle må dock enligt styrelsens för stiftelsen bestämmande även denna del av avkastningen utdelas. Tillgångar: 2.021.006 kr.

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

Av fondens avkastning bör - sedan dess förvaltningskostnader avdragits - en viss andel, förslagsvis 20-40 % tilläggas fondkapitalet. Därefter återstående avkastning skall användas till historisk forskning, som i första hand berör Västernorrlands och .Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige. Tillgångar: 5.604.104 kr.

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

Avkastning skall användas till skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige. Tillgångar: 29.566.983 kr.

Stiftelsen Sven Löhmans Fauna- och Florafond

Stiftelsen skall ha till ändamål att underlätta för biologer, såväl professionella som amatörer, att kunna utföra insatser för fauna och flora inom i första hand Gävleborgs län och landskapet Härjedalen men i andra hand även inom övriga Norrland. Tillgångar: 1.673.115 kr.