Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftens betydelse för länet

/

Vindkraft utgör ett förnybart energislag som har en hög prioritet i Sveriges och Europas energipolitik. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att stimulera och påskynda utbyggnaden av vindkraft.

Annons

Vindkraftsutbyggnaden inom länet har på allvar tagit fart och länet framstår som en värdefull leverantör av vindproducerad el med nationell, regional och lokal nytta.

I länet finns stora områden med bra förutsättningar för utbyggnad av vindkraft.

Länsstyrelsen är på olika sätt inblandad i planering och bedömning av kommande vindkraftparker. Utbyggnaden ska självklart lokaliseras till platser med så få intressekonflikter som möjligt. Därför ska en storskalig utbyggnad av vindkraft inte ske i länets fjällområden. Detta gäller även andra områden som idag upplevs som orörda och som har ett särskilt värde för turistisk utveckling på grund av sin vildmarkskaraktär.

Lokalisering av vindkraft ska därför ske i områden där påverkan på landskapsbilden är begränsad. Vid all lokalisering beaktas också rennäringens, naturvårdens, kulturmiljöns, friluftslivets och turismens intressen.

Länets kommuner arbetar intensivt med att ta fram översiktsplaner som pekar ut lämpliga områden för vindkraftslokaliseringar. För att bruka vinden på ett effektivt och ekonomiskt sätt måste valet av plats omfatta goda vindenergiförhållanden. Dessa områden har Uppsala universitet kartlagt för länet.

Innan etablering sker av en större vindkraftsanläggning, prövas platsens lämplighet samt anläggningens storlek och drift. Detta granskas i lagstadgade tillståndsprocesser. Syftet med dessa prövningar är att anläggningarna ska innebära minsta möjliga påverkan på människor och miljö. Ett tillstånd föregås också alltid av en öppen, demokratisk process med många möjligheter för sakägare och berörda att göra sina röster hörda.

Vilken lokal nytta har vi då av vindkraften? Vinsterna är många. Vindkraft i länet bidrar inte bara till energiomställningen utan också i hög grad till länets lokala och regionala utveckling med investeringar i mångmiljardklassen. Dessa investeringar kan få stor betydelse för företagandet i länet när det gäller väg- och anläggningsarbeten, produktutveckling, komponenttillverkning, service, utbildning och forskning.

Förutsättningarna för nya arbetstillfällen med anledning av vindkraft är stora. Strömsunds kommuns eftergymnasiala utbildning till vindkraftstekniker är ett av flera bra exempel på hur kunskap kan tas tillvara lokalt och utvecklas till nya arbetstillfällen.

Hur mycket el handlar det då om? För att förstå hur stor produktionen kan bli, är det bra att jämföra med en normalvilla som konsumerar cirka 20 000 kilowatt per år.

I dag produceras redan dryga 100 gigawattimmar – förkortas 100 GWh – per år i länets vindkraftverk. Det räcker för att försörja drygt 5 000 normalvillor med el varje år.

Just nu byggs två stora anläggningar på Storrun-Frösörun i Krokoms kommun och i Havsnäs/Alavattnet i Strömsunds kommun. När de tas i drift, så kommer 400–500 GWh att produceras och bidra med el till ytterligare 23 000 normalvillor.

Men det är inte nog med det! Intresset för att etablera vindkraftanläggningar inom länet är mycket större än så. För närvarande handläggs tio tillståndsansökningsärenden hos Länsstyrelsen. Om tillstånd lämnas av Miljöprövningsdelegationen till dessa tio ansökningar, så kommer ytterligare 4 000 GWh vindkraftsel att produceras av 650 vindkraftverk. Därmed täcks elbehovet för 220 000 villor.

Catharina Ekelund

Avdelningschef, Länsstyrelsen Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons