Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(MP) satsar på vård

Annons

Svar till Barbro Englesson, Vårdförbundet avdelning Jämtland, och  Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, på frågorna om kompetensförsörjning och sammanhållen vård. Summa summarum så gör Miljöpartiet statliga investeringar i fler medarbetare i vården, och i en ny regering vill Miljöpartiet satsa stort på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, samt kvalitet i mötet med vården.

Miljöpartiet ser behov av en kraftig satsning inom vården som berör personal, utbildning och struktur.

Vi anser till att börja med att det är dags att Sverige får en folkhälsolag. Ett konkret lagstadgat ansvar behövs för att folkhälsopolitiken ska ta fart på den nationella, kommunala och regionala nivån. 

En trygg sjukvård med hög kvalitet är nödvändiga förutsättningar för medborgare och företag. Regeringens satsningar på sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsmiljarden fungerar inte. Korttidssjukskrivningarna ökar igen och det behövs nya åtgärder med ett mer hälsofrämjande perspektiv. Hälsocentralerna ska stå för kontinuitet i mötet med patienten, med en fast vårdkontakt. 

Under de kommande fyra åren vill Miljöpartiet bland annat satsa 1 100 miljoner kronor på sociala investeringsfonder, som kommunerna kan söka pengar ifrån. Genom att satsa på sjukdomsförebyggande åtgärder i tidigt skede kan samhället använda resurserna på ett effektivt sätt. I grunden handlar det om specifika och riktade insatser mot särskilt utsatta individer eller grupper. 

Miljöpartiet vill även införa en hälsomiljard till landsting som har ambition att arbeta hälsofrämjande och långsiktigt för att minska köer och öka tillgänglighet i vården. Avsikten är att ge ett stöd till en omställning för en mer hälsofrämjande vård. 

Landsting och regioner ska kunna ansöka om att få ta del av hälsomiljarden. I ansökan ska landstinget beskriva vilka metoder som avses användas eller utvecklas i syfte att uppnå ökad folkhälsa och därmed korta väntetiden till besök och operationer. Det är då prioriterat med ett aktivt arbete för att friska ska hålla sig friskare, och att de som är sjuka inte ska försämras och trots sin sjukdom kunna bibehålla så god hälsa som möjligt. Arbetet ska vara evidensbaserat, eller bygga på nationell eller internationella erfarenheter med goda resultat.

Landstingens ekonomiska förutsättningar är varierande, så varierande att det inte går att säga att vården i landet sker på lika villkor oavsett var den utförs.  

Problemen att rekrytera och behålla ny personal är mycket stora. Många landsting har höga kostnader för inhyrd personal. Det är bland annat brist på specialistsjuksköterskor.

Att regeringen skapar fler utbildningsplatser till specialistsjuksköterskor är bra, men otillräckligt för att motivera fler att utbilda sig. 

Miljöpartiet gör större nysatsningar på personalförsörjning i vården, där vi kompletterar fler läkarutbildningsplatser med ett pilotprojekt för nytt sätt att utbilda specialistsjuksköterskor. Vi vill under två år inrätta ett pilotprojekt över landet som bygger på ett förslag från Vårdförbundet. Utbildning till specialistsjuksköterska ska kunna ske inom ramen för en anställning, genom så kallade utbildningsanställningar med avtalsenlig lön, parallellt som teoretisk utbildning ges av universitet eller högskola. Teori och praktik vävs ihop på ett nytt sätt. Vi vill pröva detta inom området psykiatri, vård av äldre och glesbygdsmedicin. På sikt kan detta bli ett nytt sätt att utbilda sig till specialistsjuksköterska i Sverige.

Vi vill också se en utveckling av ny yrkestitel för specialistsjuksköterskor med ett utökat ansvar, samt stärka möjligheten att arbeta i team genom att se över förskrivnings- och sjukskrivningsrätt hos andra yrkeskategorier än läkare. Miljöpartiet vill uppmuntra att sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra legitimerade yrkeskategorier får möjlighet att ta ökat ansvar för sina patienter, så att deras kompetens utnyttjas bättre. Den legitimerade personalens administrativa börda måste minska.

Glesbygdens utmaningar och möjligheter, samt utveckling och innovation inom e-hälsan lyfter vi, och avsätter medel för att vidareutveckla Glesbygdscentrum i Storuman till ett så kallat Center of excellence i glesbygdsmedicin och vård på distans.

Det centret ska samla och utveckla unik kompetens, forskning, utbildning, klinisk tillämpning, teknisk- och medicinsk innovation inom glesbygdsmedicin. Miljöpartiet satsar totalt 70 miljoner under fyra år.

Anna Hildebrand (MP), kandidat till landstings-/regionfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel