Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Krokoms kommun 21 stycken

Föllinge-Hotagens Brandförsäkringsbolags stiftelse

Att ekonomiskt stödja föreningar med religiösa, sociala, ungdomsvårdande, idrottsliga, hembygdsvårdande eller därmed jämförliga ändamål inom bolagets verksamhetsområde, Föllinge, Laxsjö och Hotagens socknar i Jämtlands län. Tillgångar: 1.463.167 kr.

Gullan och Eric Hemmingssons stiftelse

Inköp av konst för prydande av äldreboenden i Krokoms kommun. Tillgångar: 333.730 kr.

Insamlingsstiftelsen Föllinge Blomsterfond

Att användas till transporter av avlidna mellan Östersunds sjukhus och Föllinge. Tillgångar: 28.787 kr.

Offerdals Brandförsäkringsbolags Stiftelse för allmännyttiga ändamål

Att ekonomiskt stödja föreningar med religiösa, sociala, ungdomsvårdande, idrottsliga, hembygdsvårdande eller därmed jämförliga ändamål inom Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtlands län. Tillgångar: 1.595.189 kr.

Olof Jonssons Stiftelse

För Alsens kyrka. Tillgångar: 1.694.174 kr.

Stiftelsen Anna och Evald Paulssons donationsfond

Stiftelsens medel skall utnyttjas till hjälp och uppmuntran åt handikappade personer, bosatta inom Föllinge församling. Tillgångar: 353.503 kr.

Stiftelsen Bröderna Grelssons Jordbruksfond

Den för utdelning disponibla avkastningen utdelas "till en behövande, strävsam jordbrukare inom kommunen såsom en uppmuntran i hans gärning. Utdelning får ej göras till samma person (hushåll) mera än en gång". Kammarkollegiet medger i permutationsbeslut 1986-08-22 "att utdelning i andra hand får ske till sådana personer eller hushåll som tidigare fått bidrag från fonden". Enligt Kammarkollegiets beslut 1991-09-18 får utdelning "ske till en eller flera jordbrukare samtidigt i enlighet med testamentets bestämmelser." Tillgångar: 1.359.701 kr

Stiftelsen Frida och Olle Nilssons Minnesfond

Att lämna bidrag till hjälp och uppmuntran för dels pensionärer som bor på Hällebo och dels handikappade personer som bor i Offerdals församling. - Bidraget bör vara så avpassat, att det blir mottagaren till verklig hjälp och glädje. Tillgångar: 2.472.476 kr.

Stiftelsen Gösta Johanssons och Märta Erikssons donationsfond

Att inom Rödöns församling främja ungdomars fostran och stöd i form av årliga stipendier samt dela ut gåvor till behövande ogifta pensionärer och sjukpensionärer. Tillgångar: 759.836 kr.

Stiftelsen Hotagenfonden

Fondens ändamål skall vara att främja småindustriell, varaktig verksamhet inom Hotagens församling samt stimulera till bedrivande av jordbruk och hantverk som bidrar till att utveckla och behålla en levande bygd. Tillgångar: 116.177 kr.

Stiftelsen Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond

För lindrande av sjukdom och nöd och som bidrag till i övrigt i ekonomiskt hänseende mindre väl lottade personer inom Ås socken. Tillgångar: 1.448.747 kr.

Stiftelsen Kerstin och Olof Nilssons donationsfond

Avkastningen skall användas till barn-, ungdoms- och musikverksamhet inom Laxsjö gamla församlingar samt i mån av tillgångar även inom Föllinge-Hotagen-Laxsjö församling. Tillgångar: 77.138 kr.

Stiftelsen Krokoms Skolsamfond

Den för utdelning disponibla avkastningen användes till förmån för grundskoleelever boende inom kommunen företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Tillgångar: 87.343 kr.

Stiftelsen Krokoms sociala samfond

Den för utdelning disponibla avkastningen användes till förmån för kommunens behövande. Tillgångar: 1.025.589 kr.

Stiftelsen Laxsjö sjukvårds- och hjälpkassa

Avkastningen skall användas för sjukvård och hjälpverksamhet. Tillgångar: 98.326 kr.

Stiftelsen Lennart & Brita Hallströms Premiefond

Att främja levnadsförhållandena för befolkningen inom Nässkotts och Rödöns församlingar genom att lämna premier till enskilda personer som verkat för yrkeskunnande, företagsutveckling eller eljest för näringslivets bästa eller som i sociala, politiska, idrottsliga eller kulturella sammanhang verkat för sådana eller därmed jämförliga allmännyttiga ändamål. Tillgångar: 620.372 kr.

Stiftelsen Näskotthallen

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn genom byggande och drivande av en allaktivitetshall, vilken skall kunna användas för idrott och föreningsliv. Vidare skall hallen kunna användas till utställningar, mässor, marknader, konserter, uppträdanden m m. Tillgångar: 895.660 kr.

Stiftelsen Små Jordbrukares fond i Laxsjö

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Av den återstående disponibla avkastningen får bidrag lämnas åt behövande personer till uppbyggnad och utveckling av jordbruks- och trädgårdsverksamhet som t ex grönsaks- och bärodling, biskötsel och fårskötsel. Vid lämnande av bidrag skola donatorernas intentioner för fonden i görligaste mån beaktas. Tillgångar: 128.164 kr.

Stiftelsen Syskonen Erikssons donationsfond

Att under laga former av kommunalnämnden förvaltas och brukas på sätt nämnden i samråd med kommunalstämman finner lämpligt, ägande kommunen tillgodogöra sig all uppkommen avkastning. Som önskemål uttalar syskonen Eriksson "att åbyggnaderna å hemmanet må om möjligt underhållas och bibehållas i ungefär samma stil som den nuvarande, gärna som hem för sjuka och nödställda, att skogen må skötas förståndigt, ej avstyckas från jordbruket och ej heller utsättas för vandalism eller skövling och att fastigheten icke utan trängande anledning avhändes kommunen, utan bibehålles i kommunens ägo bland annat som ett minne från vår tids förhållande och sedvänjor." 2.005.038 kr.

Stiftelsen Wången

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom fortsatt drift vid Wången i Alsen bedriva avel, utbildning och andra aktiviteter rörande hästuppfödning och hästsport och därtill hörande frågor. Tillgångar: 16.591.000 kr.

Stiftelsen Årad S:son Nobells minnesfond

Att främja barn- och ungdomsverksamhet inom Rödöns församling. Tillgångar: