Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillstånd för uranbrytning kräver kommunfullmäktiges samtycke

/

Det krävs enligt miljöbalken samtycke från kommunfullmäktige för att kunna få den bearbetningskoncession som krävs för att kunna bryta uran.

Annons

Letandet efter mineraler i Sverige styrs av bland annat minerallagarna. Myndigheten som ger tillstånd att söka efter metaller heter Bergsstaten. Den som vill undersöka ett område efter eventuella mineralfyndigheter måste först ansöka hos Bergsstaten, som ger ett undersökningstillstånd, detta är en ensamrätt att få söka efter mineraler i området. Om det är uran eller andra kärntekniska ämnen som det aktuella tillståndet gäller är regelverket annorlunda än vid letandet efter andra metaller. Det krävs då ett särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Undersökningsarbetet får inte ske i strid med miljöintressen eller andra intressen, det måste också upprättas en arbetsplan för undersökningen. Tillsynsmyndighet för denna del av processen är länsstyrelsen och markägaren har rätt att invända mot arbetsplanen.

Nästa steg är en bearbetningskoncession som normalt gäller i 25 år. Den ges av bergmästaren i samråd med länsstyrelsen. Innan en koncession kan ges krävs en miljökonsekvensbeskrivning och en prövning enligt tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken. Om det råder oenighet med länsstyrelsen eller om tillståndet anses vara särskilt betydelsefullt är regeringen beslutande i frågan.

Tillståndsprövningarna fortsätter sedan med att regeringen gör en tillåtlighetsprövning enligt miljöbalkens nionde kapitel om miljöfarlig verksamhet. Detta kapitel reglerar verksamhet som kan vara skadlig för miljö och människor som till exempel utsläpp, markanvändning och strålning.

Möjligheten för en kommun att stoppa brytning av uran återfinns i miljöbalkens 17 kapitel som är nästa steg i processen. Regeringen ska göra en obligatorisk prövning för vissa verksamheter, däribland urangruvor:

Miljöbalken 17 kap. 1 § 1: ”Regeringen skall pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande slag: 1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle”

Men det krävs kommunfullmäktiges samtycke i den aktuella kommunen för att kunna ge tillstånd till att bryta uran.

Miljöbalken 17 kap. 6 §: ”Regeringen får tillåta en verksamhet som avses i 1 § 1, endast om kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.”

När en bearbetningskoncession utfärdats måste den som fått tillståndet få tillgång till den mark som behövs, detta sker vanligen genom förvärvande eller arrendeavtal för det aktuella området. Därefter följer sedvanligt plan- och byggförfarande för området i kommunens nämnd. Slutligen måste det finnas ett särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för utvinning av ett kärntekniskt ämne.

Mer läsning

Annons