Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny lag slår fast: Svenska är språket som gäller i Sverige

Närmare 50 nya regler och förordningar träder i kraft från halvårsskiftet. Här nedan presenteras en del av dem.

Annons

Ägarlägenheter. Nya regler gör det möjligt att inneha enskilda lägenheter i flerbostadshus med äganderätt, så kallade ägarlägenheter. Dessa lägenheter kan hyras ut eller överlåtas utan några särskilda begränsningar.

En könsneutral äktenskapsbalk. Ändringarna innebär att två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön.

Straffet för mord. Straffskalan för mord ändras från fängelse i tio år eller på livstid till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller livstid.

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Ett nytt brott införs i brottsbalken, kontakt med barn i sexuellt syfte. Brottet tar sikte på kontakt med barn på exempelvis internet, som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid ett fysiskt sammanträffande med barnet.

En ny offentlighets- och sekretesslag. Den nya lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra den med lättförståelig och användarvänlig.

Fingeravtryck i pass. Den som ansöker om pass ska lämna fingeravtryck vid ansökan

Id-kort för folkbokförda i Sverige. Det införs en ny typ av id-kort, som kan användas som legitimationshandling. ID-kortet utfärdas av Skatteverket.

Utökade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar.

Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige.

Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare.

Omreglering av apoteksmarknaden.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

Ökad tillgång till läkemedelsförteckning. Legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel ska ges tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen.

Klassificering av den nya influensan. Den så kallade svininfluensan som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009. Misstänker behandlande läkare eller konstaterar att någon har sjukdomen ska detta utan dröjsmål anmälas till smittskyddsläkaren.

Ny myndighet inrättas - Inspektionen för socialförsäkringen.

Det nya husavdraget. Skatteavdrag för hushållsarbete utvidgas till att även omfatta arbete i form av reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader av vissa bostäder.

Ett enklare system för skattereduktion. Nu införs fakturamodellen som innebär att en privatperson, som köper hushållsarbete eller byggnadsarbete av den som har F-skattsedel, endast ska betala hälften av den angivna arbetskostnaden.

Studiemedel med högre bidragsdel för arbetslösa.

Myndighet för yrkeshögskolan inrättas.

Barnomsorgspeng införs.

Djurskyddskontrollregister. Ett centralt register med uppgifter om personer som är föremål för djurskyddskontroll inrättas på Statens Jordbruksverk.

Permanenta bestämmelser om skydd av tamdjur mot rovdjursangrepp.

Miljöbilspremie ersätts med skattebefrielse.

Strandskyddet. Med utgångspunkt från ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet får kommunerna ansvaret för att i översiktplanen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, inom vilka vissa lättnader i strandskyddet avses gälla.

Försöksverksamhet med sfi-bonus. Lagen syftar till att pröva i vilken utsträckning ekonomiska incitament för deltagare i svenska för invandrare kan bidra till att snabbare lära sig svenska och därmed förbättra möjligheterna att få ett arbete. 15 försökskommuner ska utses.

Språk för alla – en språklag införs. I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige.

Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen.

Tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin.

Mer läsning

Annons