Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer än 60 nya lagar år 2009

/
  • Resor till och från jobbet kan kosta mycket. Från 2009 får man dra av för kostnader över 9 000 kronor i stället för 8 000 kronor. Foto: Ulrika Andersson

Höjd TV-avgift och det blir lättare att hyra ut lägenheten i andra hand liksom mer elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter.

Annons

Det är några av de drygt 60 nya lagförändringar som kommer att ske från årsskiftet.

Och så FRA-lagen, förstås.

Här kommer ett axplock kring vad som händer vid årsskiftet.

Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning

Hyresnämnden ska kunna ge tillstånd till andrahandsuthyrning när en hyresgäst på grund av längre utlandsvistelse vill hyra ut sin lägenhet.

Elektroniska företagsinteckningsbrev

Från 1 mars 2009 införs möjligheten att utfärda elektroniska företagsinteckningsbrev, vilka utgörs av en registrering i ett av Bolagsverkets fört register.

Ny lag om företagshypotek

Genom den nya lagen reformeras det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån.

Syftet är att förstärka säkerheten, så att det blir lättare för företag att låna pengar.

Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsengagemang

Regeringen vill att polisen ska få anmäla behov av tillträdesförbud till åklagaren. I dag är det endast idrottsorganisationen själva som kan göra det.

I ordningslagen införs ett kapitel som förbjuder obehöriga att beträda spelplanen och att kasta in föremål på spelplanen.

Vidare är det förbjudet att inneha eller använda pyrotekniska varor på en idrottsanläggning när ett idrottsarrangemang anordnas där.

Nya regler för arbetskraftsinvandring

Den 15 december trädde nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige i kraft.

Den så kallade myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphör och i stället ska arbetsgivarens bedömning av det egna rekryteringsbehovet vara utgångspunkten.

Tillståndstiderna förlängs och ett tidsbegränsat arbetstillstånd ska kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd.

Från sjukersättning till arbete

Den 1 januari införs nya bestämmelser som gäller i förhållande till försäkrade med sjukersättning som inte omfattas av de särskilda reglerna.

I huvudsak innebär dessa att tidpunkten för en försäkrads skyldighet att anmäla arbete till Försäkringskassan tidigareläggs och att sjukersättning kan dras in eller minskas om en försäkrad återfått arbetsförmåga.

Ny lag om valfrihetssystem

Lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Sänkt skatt på förvärvsinkomster, jobbskatteavdrag

”För att ytterligare stimulera arbetsutbudet och få fler i arbete sänks skatten på förvärvsinkomster”, bland annat genom att jobbskatteavdraget förstärks och förenklas.

Jobbskatteavdraget är konstruerat så att låg- och medelinkomsttagare får en större skattelättnad i förhållande till sin lön än höginkomsttagare.

Höjd beloppsgräns för avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Beloppsgränsen över vilken kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen får dras av höjs från 8 000 kronor till 9 000 kronor från 1 januari.

Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter

För att hindra bland annat fusk och felaktiga utbetalningar kommer följande myndigheter att få direktåtkomst till varandras databaser,Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, kronofogdemyndigheten, Statens pensionsverk, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och kommunernas socialnämnder.

Räntenivån på studielån

Räntan höjs till 2,5 procent för 2009, vilket är 0,4 procent högre än 2008.

Utbildningsbidraget för doktorander höjs den 1 januari från 14 900 till 15 500 kronor månaden.

Ny lag om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund med mera

Från den sista december blir det förbjudet att importera, exportera och släppa ut katt- och hundpäls på marknaden. Samma dag börjar en ny lag gälla som straffbelägger överträdelser av EG-förordningen.

Djurskyddskontroll med mera i statlig regi

Från 1 januari flyttas djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelserna. Djurskyddskontrollen kommer till skillnad från tidigare att bekostas av allmänna medel och blir avgiftsfri för djurägare.

Från årsskiftet övertar länsstyrelserna även ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen från kommunerna.

Ny diskrimineringslag och ny Diskrimineringsombudsman

Diskrimineringslagen ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar.

Samtidigt som den nya Diskrimineringsombudsmannen inrättas avvecklas verksamheten hos Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Höjd TV-avgift

TV-avgiften höjs med 44 kronor till 2 076 per år.

Mer läsning

Annons