Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialstyrelsen pekar på stora brister inom ledningen för äldreomsorgen

Socialstyrelsen har gjort tillsyn på ett korttidsboende i Härjedalen där man anser att ledningen inom äldreomsorgen brister i kompetens, samverkan och samarbete och riskhantering.

Annons

Socialstyrelsen gjorde den 9 och 10 september 2009 en verksamhetstillsyn vid ett korttidsboende i Härjedalens kommun. Fler väntar på att få beslut om särkilt boende verkställda och under tiden bor många på korttidsplats. Det medför risk för att det ursprungliga syftet med platserna urholkas. Brister i läkarmedverkan, läkemedelshantering, vårdplacering och informationsöverföring har medfört anmälningar till Socialstyrelsen.

Tillsynsbesöket genomfördes i form av gruppintervju med personal och granskning av dokument och lokaler. Vid gruppintervjun deltog minst en representant per yrkesgrupp – undersköterska/vårdbiträden, verksamhetsansvarig för korttidsboendet, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Efter tillsynsbesöket gavs en muntlig återföring av intrycken till socialnämndens ordförande, socialchef, tf enhetschef och personal samt MAS. De två äldreomsorgscheferna valde att inte närvara vid återföringen.

Läkare finns på hälsocentralen i anslutning till korttidsboendet och sjuksköterskorna har konsultationstid med läkaren en timme två gånger i veckan för totalt 38 patienter, vilket man anser vara för kort och man har önskat mera tid per patient.

Socialstyrelsen bedömer att såväl äldreomsorgschefer som enhetschef och övrig personal inte är medvetna om vikten av att ha tydliga ansvarsområden. Den tillförordnade enhetschefen som var helt ny på sin befattning hade inte fått information om ansvar och befogenheter som följer med tjänsten.

Socialstyrelsen bedömer att samverkan internt och externt inte fungerar optimalt. Dokumentationen försvåras av att det har satts upp sekretessgränser som inte grundar sig på den lagstiftning som är aktuell.

Socialstyrelsen bedömer att det inte finns rutiner för att identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamheten. Vedertagna riskbedömningsinstrument används inte systematiskt. Socialstyrelsen har även i enskilda klagomålsärenden, Lex Maria ärenden och tidigare verksamhetstillsyn noterat att Härjedalens kommun saknar ett fungerande ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. För att leda en komplex verksamhet som hälso- och sjukvård behövs klara regler, rutiner och ansvarsfördelning på alla nivåer, skriver Socialstyrelsen.

Vid varje besök Socialstyrelsen genomfört i Härjedalens kommun de senaste åren har det visat sig att personalen saknar fungerande arbetsledning och arbetsledarna saknar stöd i sin ledningsfunktion. Detta öppnar upp för informella ledare, vårdgivaren (socialnämnden) har inte tagit sitt ansvar bland annat när det gäller att fastställa mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt att ha ett fungerande system för egenkontroll, skriver de.

Senast den 31 januari 2010 ska Härjedalens kommun redovisa vidtagna åtgärder inom de områden som belysts av Socialnämnden.

Mer läsning

Annons