Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorerna sågar socialen i Härjedalen

Revisorer kritiserar socialnämnden och socialförvaltningen i rapporten "Socialnämnden- ekonomi och verksamhet i balans?" Revisorernas svar på frågan blir ett starkt nej.

Annons
På uppdrag av kommunens valda revisorer har Komrev inom Öhrings PricewaterhouseCoopers följt upp socialnämndens resultatutveckling. Underskotten mot budget de senaste åtta åren uppgår till ca 74,5 Mkr och prognosen för 2008 är -7,7 Mkr. Mellan åren 2006 och 2007 fick socialnämnden tillstånd från fullmäktige att överskrida tilldelad budgetram. Avsikten var att nämnden skulle ha möjlighet att genomföra åtgärder som innebar att 37 årsarbetare och cirka 15 Mkr i lönekostnader försvinner. I revisionen har man ställt frågorna: Har ledning och styrning förbättrats under 2008? och Vilka åtgärder har vidtagits för att nå en ekonomi i balans? Efter granskningen konstaterar revisorerna detta att: Det fortfarande är obalans i ekonomin med cirka 9 Mkr inom äldre och handikappsomsorgen. Ingen personal har varslats om uppsägning under 2007 och 2008. Kostnaderna för övertid och fyllnadstid är fortfarande hög, trots att en vikariepool inrättats. Återbesättning av pensionsavgångar sker fortfarande trots övertalighet och ej verkställda uppsägningar. Kostnader för vikarier ökar, vilket delvis kan bero på svårigheter att samverka enheter emellan personalmässigt samt ovilja att jobba "kort". Nämnden levererar fortfarande en för hög service till brukar utifrån given budget. Det finns oklarheter i och direkta felaktigheter i antagen budget för 2008, exempelvis felaktigt budgeterade intäkter. Ingen uppföljning av beslutade personalneddragningar har gjorts. Åtgärdsplanen från i oktober 2008 tar inte upp grundproblemet för nämnden, som fortfarande är: för stor verksamhet i förhållande till beviljad budget. Revisorerna avslutar med att skriva: "Sammanfattningsvis uppvisar nämnd och förvaltningsledning stora brister beträffande ledning, styrning, uppföljning, och kontroll av verksamhet och ekonomi. - Vi har fått ett uppdrag att lämna in ett skriftligt svar till revisionen den 25 januari. Att få ekonomin i balans är något vi jobbar med kontinuerligt. Men det gäller att få ett bra resultat, att få effekter av åtgärderna, vilket vi varit sämre på, säger socialchefen Ivan Hitterdal. Han vill inte spekulera än i hur de ska få ekonomin i balans.

Mer läsning

Annons