Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: V: Därför måste Östersund höja skatten

Vänsterpartiet i Östersund vill nå den politiska visionen om social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet som kommunfullmäktige har beslutat om. Olika satsningar i de kommunala verksamheterna behövs eftersom verksamheten gör stor nytta. Det handlar om att utjämna klyftor mellan människor, öka det totala välståndet och ge förutsättningar för minskad påverkan på miljön.

Det nuvarande borgerliga styret har visat att de fokuserar på att gynna privata bolag som utförare av välfärdstjänster. Vänsterpartiet ser en risk att detta sker på bekostnad av likvärdighet och jämlikhet. De verksamheter som kommunen finansierar ska göra att våra invånare trivs med och talar väl om Östersund. Ett centralt beläget kulturhus hör till i en välmående kommun och planeringen för ett sådant bör fortsätta. Östersunds kommun ska alltid vara i framkant i miljö- och klimatarbetet och det ska därför vara styrande för kommunens verksamhet de kommande åren.

Jämfört med de styrandes budgetförslag vill Vänsterpartiet vill göra följande satsningar. En utförligare beskrivning finns sist i dokumentet.

Skola 17 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden, varav 4 miljoner kronor till barn i behov av särskilt stöd.

Vård och omsorg 20 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden för att kunna minska avgifterna, satsa på hemtjänsten och för att kunna göra satsningar där personalen har högst sjukskrivningstal.

Socialt: 5 miljoner kronor till för att kunna ha kvar det uppsökande teamet och HVB-hem.

Miljö och klimat: 2 miljoner kronor i en satsning för att kunna genomföra den beslutade klimatstrategin.

Gator och parker: 5 miljoner kronor till tekniska nämnden för förbättrad skötsel av vägar och grönområden.

Kultur: 3 miljoner kronor till en förstudie för ett nytt kulturhus, till kulturskolan och till fritidsgårdarna.

Motioner från Vänsterpartiet 3 miljoner kronor för att kunna börja genomföra de motioner som Vänsterpartiet lagt 2019: förkortning av arbetstid, ansvarsfull upphandling, avgifter LSS och äldreomsorg.

Ekonomiska ramar och förutsättningar

Östersunds kommun befinner sig i en expansiv fas där många flyttar in och den kommunala servicen behöver växa. Vi är en kommun med mycket stabil ekonomisk ställning, som kan ta upp lån till låg ränta och som har råd att göra satsningar där det är nödvändigt. I det här läget måste de ekonomiska målsättningarna stå tillbaka till förmån för en expansion framför allt vad gäller investeringar i lokaler och annan infrastruktur. Överskottsmålet kan inte uppgå till 2 procent utan bör stanna vid 1 procent för 2020. De cirka 40 miljoner kronor som detta frigör fördelas ut till barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, till stor del i form av minskat besparingskrav.

Det är positivt med en bred diskussion kring prioritering av framtida investeringar, som det borgerliga styret har föreslagit. Bland de investeringar som måste anses prioriterade finns kommunens skolor. Det är nödvändigt att också uppta lån för delar av de nödvändiga investeringarna.

På längre sikt anser Vänsterpartiet att en skattehöjning kommer att vara nödvändig för att kommunen ska kunna fortsätta att leverera en god välfärd för alla. För 2020 har Region Jämtland Härjedalen ett så pass akut ekonomiskt läge att beslut har fattats om att höja landstingsskatten. Därför är en skattehöjning för Östersunds kommun inte aktuell 2020.

Östersunds kommun – en bra arbetsgivare: Östersunds kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Det kan åstadkommas genom att satsa på en god arbetsmiljö med större andel tillsvidareanställda, fler hälsofrämjande åtgärder och successiv arbetstidsförkortning.

Anställda inom omsorgen som har fyllt 61 år bör erbjudas möjlighet att gå ner i arbetstid enligt 80-90-100-modellen. På lång sikt bör arbetstidsförkortning införas inom alla kommunens verksamheter. Dessa åtgärder syftar till att kommunen ska få friskare anställda och till att öka arbetsglädjen. Detta leder även till en högre kvalitet på kommunens service till våra medborgare. Alla som jobbar för Östersunds kommun ska orka med ett helt arbetsliv.

Bättre trafiklösningar: Fler behöver välja andra färdmedel än bil, såsom buss och cykel. För att fler ska välja bussen framför bilen behöver kollektivtrafiken vara välfungerande, tillgänglig och ett prismässigt attraktivt alternativ. Det är också en jämlikhetsfråga, man ska kunna leva och verka i Östersunds kommun utan att behöva äga en bil. Hela samhället måste planeras och byggas med fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer som utgångspunkt. Fortsatt utbyggnad av cykelvägar med säkra cykelöverfarter är nödvändigt för en hållbar ekologisk utveckling i kommunen.

Stadsbussarna lyder sedan 2015 under regionen som är regional kollektivtrafikmyndighet. Östersunds kommun bör ta tillbaka taktpinnen för stadsbusstrafiken så att kommunen enklare kan genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv, till exempel genom ökad turtäthet.

Alla barn har rätt till en bra skola

Alla ska kunna lita på att skolan närmast hemmet är en bra skola med förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till. Östersunds kommun ska motverka skolsegregation och därför inte verka för fler etableringar av privata skolor. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen, oavsett skola.

Liksom resten av landets kommuner har Östersunds kommun ett stort antal lokaler med eftersatt underhåll, i behov av upprustning och renovering. Vi vet hur behoven ser ut under kommande år och det finns en gemensam målbild av hur vi vill att våra förskolor och skolor ska se ut. Det som saknas är investeringsbeslut.

Med utgångspunkt i arbetet som barn- och utbildningsnämnden har gjort kring verksamheternas behov är det nu dags att göra Östersunds skolor till några av landets modernaste. Vi vill sätta igång en verksamhet av aktiva investeringar och upprustning i den kommunala skolverksamheten. Omförhandling av hyreskontraktet för Internationella engelska skolan bör ske, då renoveringen av skolan blivit dyrare än vad som förespeglats kommunfullmäktige. Den skolan ska inte få mer fördelaktiga villkor jämfört med kommunala skolor.

Billigare bostäder: Allmännyttan behöver värnas och byggas ut. Fler och billigare hyresrätter som vanliga människor har råd att bo i behöver byggas. Vi vill ge Östersundshem i uppdrag att bygga nya hyreslägenheter med hyror som tillhör de lägsta i landet för nyproduktion. Bolaget ska inte ge någon vinstutdelning till kommunen.

Vinster i välfärden: Vänsterpartiet har konsekvent argumenterat emot de vinstdrivande storbolag som vill etablera sig i kommunens skattefinansierade verksamheter. Vi fortsätter att arbeta för att kommunala verksamheter ska skyddas från krav på privata vinster, såväl i vård- och omsorgsverksamheten som i övriga sektorer. Östersunds kommun ska inte ge nya tillstånd till privata företag inom välfärdssektorn vars största intresse är att mjölka samhället på pengar som borde ha gått till mer välfärd. Kooperativ där verksamhetens kvalitet och medborgarnyttan står i fokus bidrar däremot ofta positivt till kommunens utveckling. Vi vill ta tillbaka en privat verksamhet i kommunal regi under 2020 och öka personaltätheten.

Minskade avgifter inom äldreomsorg och LSS: I dag finns avgifter inom äldreomsorg och LSS som staplas på varandra vilket ur ett jämlikhetsperspektiv är helt förkastligt. Vänsterpartiet vill sänka höga avgifter och istället skattefinansiera en större del. Vi vill tillskjuta medel för att kunna göra en ordentlig genomlysning av avgiftsfloran och dess konsekvenser ur ett jämlikhetsperspektiv.

Förändringar jämfört med de styrandes budget: Neddragningar - 40 mkr, 1 procent i överskott istället för 2 procent i överskott Minskar kommunens ekonomiska marginaler och minskar självfinansieringen av investeringar, men möjliggör för mer välfärdsverksamhet. - 13 mkr, minskning av politisk reserv Utan ”politisk reserv” får eventuella tillkommande utgifter finansieras på andra sätt, exempelvis genom att ytterligare minska resultatet. - 2 mkr, de ökade kostnaderna för politiker tas bort Den ökade kostnaden för politiska arvoden är inte försvarbar när resten av kommunen tvingas till besparingar. Om något ska årsarvodena minskas. Summa: 55 miljoner kronor Satsningar +13 mkr till barn- och utbildningsnämnden för att ta bort besparingar +4 mkr till BIBASS, barn i behov av särskilt stöd Tidiga insatser för barn är viktiga – uteblivna insatser är inte effektivisering. + 2 mkr i extra satsning för att kunna genomföra klimatstrategin Vi vill höja takten betydligt i klimatarbetet. +5 mkr till tekniska nämnden för yttre service Ambitionshöjning för vägar och grönområden, samt bättre vinterväghållning. +5 mkr till social- och arbetsmarknadsnämnden Minskade besparingar för att kunna ha kvar uppsökande teamet och HVB-hem. +20 mkr till vård- och omsorgsnämnden Minskning av avgifter, satsning på hemtjänsten och satsningar där personalen har högst sjukskrivningstal. +3 mkr till kultur- och fritidsnämnden Förstudie inför bygget av ett nytt kulturhus, minskade besparingar för kulturskolan och satsning på fritidsgårdar. +3 mkr för att förverkliga Vänsterpartiets motioner Se yrkanden ur de motioner som Vänsterpartiet lagt fram 2019 nedan. Summa: 55 miljoner kronor

Motioner från Vänsterpartiet 2019 - Att arbetstidsförkortning enligt modellen 80-90-100 erbjuds till anställda med omsorgsyrken inom förskola, vård och omsorg som har fyllt 61 år och har arbetat inom kommunen i minst 10 år. - Att gällande upphandlingspolicy revideras för att tydliggöra ambitionsnivå och riktlinjer för kravställning vid inköp/upphandling, i enlighet med aktuella principer för miljömässigt och socialt ansvarsfull upphandling. - Att barn- och utbildningsnämnden ges investeringsutrymme för en igångsättning av ombyggnation av Palmcrantzskolan/Körfältsskolan, med integrerad grundskola, grundsärskola samt fritidsgård. - Att en genomlysning görs av avgiftsfloran inom äldreomsorg och LSS och dess konsekvenser ur ett jämlikhetsperspektiv.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Lotta Blomberg, Svante Freij, Antonia Savva, Nisse Sandqvist, Johan Flander, Elin Hoffner, Stig Söderin och Christina Hedin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel