Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Jämlik vård ska vara en självklarhet - även i vår region

Annons

I Sverige ska hälso- och sjukvården samt tandvården enligt lag vara jämlik. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa. Vården ska också ges med respekt för alla människors lika värde.

Region Jämtland Härjedalens stora yta, glesa befolkning och åldersstruktur gör lagstiftningen till en stor utmaning att följa. Regionen har under många år haft ekonomiska problem vilket försämrar möjligheten att uppnå målen om jämlik vård. I takt med att regionens ekonomi försämras ökar skillnaden mellan vårt län och övriga regioner i landet.

Region Jämtland Härjedalen är i ett läge som innebär att vården inte längre erbjuder patienten den vård, behandling och rehabilitering som man har rätt till. Vi i Vänsterpartiet kan bara konstatera att jämlik vård endast är vackra ord utan innehåll i dagens läge. Ekonomiskt stöd från nationell nivå för att minska klyftorna i den jämlika vården dröjer och situationen blir allt mer alarmerande.

I dagsläget fattar Region Jämtland Härjedalen beslut om planer och riktlinjer som inte genomförs.

Nationella pengar för att rätta till problemen låter vänta på sig.

Krav ställs på att regionen i snabb takt ska följa utvecklingen av den medicinska vården men i praktiken genomförs inte nya medicinska forskningsrön då det innebär kostnader och kräver resurser, såväl ekonomiska som personella, som inte finns. Likväl har Region Jämtland Härjedalens patienter samma rätt till jämlik vård som övriga landet. Vem bevakar deras intresse när skillnaderna i såväl utbud som kvalitet blir större och större?

Tillgänglighet, habilitering och rehabilitering är områden där de ekonomiska åtstramningarna slår hårt. Detta drabbar våra kroniker och patientgrupper som redan har det mycket svårt och som inte sällan har svårt att göra sin röst hörd. Den blågröna ledningens ambition att hämta hem snabba pengar med kortsiktiga beslut står regionen dyrt. Vänsterpartiet anser att det krävs satsningar för hållbara och långsiktiga lösningar som ökar vårdens kvalitet och minskar kostnaderna över tid.

Det måste till förändringar på nationell nivå för att lösa våra problem! Det krävs en annan fördelning av våra skattepengar! Vänsterpartiet hoppas innerligt att förslaget om ett nytt skatteutjämningssystem går igenom så att vår region får tillbaka en del av det vi förlorade när systemet gjordes om senast, år 2004. Då var Region Jämtland Härjedalen en av de stora förlorarna och miste cirka 180 miljoner per år. Riktade och generella statsbidrag behöver ses över så att resurser fördelas som det är tänkt.

Vänsterpartiet anser att förutom ett förändrat skatteutjämningssystem behöver regionen även en skattehöjning för att komma till rätta med våra problem. Vänsterpartiet vill satsa på personalen. Regionen måste bli en god arbetsgivare för att stå sig i konkurrensen då bemanning är svår att lösa nu och i framtiden. För att lyckas med att arbeta bort behovet av hyrpersonal krävs många åtgärder där vår personal får mer inflytande över sitt arbete, bättre arbetsmiljö, fortbildning, vidareutbildning konkurrenskraftiga löner och förkortad arbetstid på områden där belastningen är stor och det är svårt att rekrytera.

Primärvården behöver förstärkas då den är den vårdlänk som står våra patienter närmast. Regionen behöver bli medveten om de hinder som människor upplever i mötet med vården. Detta är i många fall hinder som uppstått under år av besparingsiver.

Kvalitet är kostnadsbesparande och det måste ske en förändring där regionen arbetar långsiktigt och hållbart. Jämlik vård av hög kvalitet ska vara en självklarhet även om man bor i Region Jämtland Härjedalen.

Elin Hoffner och Marie Svensson

för Vänsterpartiets regiongrupp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons