Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Åre kommun 29 stycken

Bertha och Carl August Öhrlings Stiftelse

Underhåll av församlingens kyrka och begravningsplats i Mattmar. Tillgångar: 16.909.146 kr.

C O Rahms Stiftelse

Sedan vissa legat utgått skall årligen 1/10 av återstående avkastning avsättas, att jämte övriga tillgångar förräntas, intill dess avkastningen uppgår till minst 15.000 kronor per år, då sådan avsättning icke längre behöver äga rum. Den avkastning som återstår, sedan förenämnda belopp avgått, skall disponeras sålunda: a) 20 % till ingenjörsvetenskapsakademien, att av denna utdelas under namn av "C.O. Rahms stipendium för teknisk forskning", så ofta som tillgångarna, som förvaltas av akademien, uppgå till så stort belopp, att de möjliggöra utdelning av ett stipendium av 2.000 kronor.) 20 % till Åre kommun, att av kommunen användas, 50 % till behövande och 50 % till allmännyttiga ändamål, allt inom Åre kommuns nuvarande område. c)20 % till Åre Turistförening, dels för underlättande av dess verksamhet och dels för Åre samhälles förskönande. d) 20 % till sportsammanslutningar med huvudsaklig uppgift att arbeta för sporten i Åre stationssamhälle och Gevsjöholm med omnejd. e)20 % till för västra Jämtland nyttiga ändamål, här ej närmare specificerade, varom förvaltarna besluta. Tillgångar: 14.679.951 kr.

Hallens socialstiftelse för behövande

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, utdelas bland behövande inom Hallens församling. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: 140.311 kr.

Henriksson och Mattson i Romo donationsstiftelse

Utdelning av premier till fysiska och juridiska personer mantalskrivna inom den del av Undersåkers församling, som är belägen väster om kyrkan. Premierna ska utgå till personer, som genom olika planteringar och blomsteranläggningar bidrager till att göra hembygden vacker. Premierna kan även erhållas för genomgående av trädgårdskurser. Tillgångar: 563.222 kr.

Insamlingsstiftelsen Självhjälpsfonden

Att - i den mån bidrag icke skall utgå av allmänna medel - av stiftelsens avkastning lämna understöd till behövande inom Undersåkers f d kommun. Tillgångar: 114.586 kr.

Insamlingsstiftelsen Undersåkers Blomsterfond

Blomsterfondens mål är att på ett värdigt sätt hedra de dödas minne. Sammanslutningar och enskilda personer kan hedra den dödes minne med penninggåva i stället för blommor. Ur fonden kan styrelsen besluta om utdelning till församlingsbor, när behov av hjälp påkallas och särskilt vid dödsfall samt till allmänna åtgärder, som kan bidraga till högtid vid samlingar kring de bortgångnas minne. Tillgångar: 109.385 kr.

Kalls församlings stipendiestiftelse för utbildning efter grundskolan

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet och eventuella skatter erlagts, utdelas som stipendier åt elever från Kalls församling, som studerar vid gymnasieskolor, folkhögskolor eller högre utbildningsanstalter. Avkastningen får inte användas för täckande av behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: 154.300 kr.

Kalls jordbrukarestiftelse

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, utdelas som premium, stöd och uppmuntran till jordbrukare inom Kalls församling. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. 129.121 kr

Kalls samstiftelse för behövande

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, utdelas bland behövande inom Kalls församling. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: 109.590 kr.

Kerstin o Nils Anderssons stiftelse

Fonden får användas till understöd och hjälp vid sjukdomsfall åt personer inom Mattmars församling. Tillgångar: 582.846 kr.

Kjerstin Henrikssons stiftelse

Avkastningen av fonden får användas till kostnader för anställd diakonissa eller församlingssyster och annat som ligger inom Mattmars församlings kompetens. Tillgångar: 1.597.208 kr.

Marby socialstiftelse för behövande

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet utdelas bland behövande inom Marby församling. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: 238.454 kr.

Mattmars sockens besparingsstiftelse

Utdelning efter ansökan som bidrag till sjukvårdskostnader som inte täcks av den allmänna försäkringen för behövande inom Mattmars församling. Den del som inte tas i anspråk av stiftelsens förstahandsändamål ska användas till kommunens allmänna utgifter inom Mattmars församling; dock ej till ändamål, vilka det åligger kommunen att tillgodose enligt lag. Tillgångar: 1.284.694 kr.

Oscar och Margareta Lödings hembygdsstiftelse

Avkastningen skall gå till välgörande ändamål enligt följande: Stiftelsen skall lämna bidrag till behövande för inköp av hjälpmedel till handikappade eller andra stödåtgärder till reumatiker och därmed jämförliga personer boende i Kalls församling. Stiftelsen kan också lämna bidrag, indirekt eller direkt, till annan service för behövande handikappade i Huså, Åre kommun. Stiftelsen skall också kunna lämna bidrag till underhåll av gamla kulturbyggnader, rekonstruktion av sådana från brukstiden i Huså, eller därmed jämförligt fornvårdande i samråd med kommunen. Tillgångar: 1.336.810 kr.

Samstiftelse för Kalls grundskolor

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, får användas till förmån för eleverna vid Kalls grundskolor företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,b) belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, d) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, e) förvärv av material eller andra saker. Avkastningen får inte användas för täckande av behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: 81.367 kr.

Samstiftelse för Mörsils f d kommuns grundskolor

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, får användas till förmån för eleverna vid Mörsils f d kommuns grundskolor, motsvarande det geografiska område som Mörsils kommun omfattade under perioden 1952-01-01 - 1973-12-31, företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran till elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, d) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, e) förvärv av material eller andra saker. Avkastningen får inte användas för täckande av behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: 60.070 kr..

Samstiftelse för Undersåkers grundskolor

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, får användas till förmån för elever vid Undersåkers församlings grundskolor, företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, d) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, e) förvärv av material eller andra saker. Avkastningen får inte användas för täckande av behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: Tillgångar: 61.220 kr.

Stiftelsen Hilda och Karl Olssons minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att lämna hjälp och understöd åt fattiga och sjuka inom Mattmars församling. Tillgångar: Tillgångar: 560.525 kr

Stiftelsen Länsskogvaktare Anders Gustaf Erikssons och Brita Kristina Erikssons Minnesfond

Den årliga avkastningen skall brukas till Mattmars kyrkas eller kyrkogårds förskönande. Tillgångar: 1.047.632 kr.

Stiftelsen Nils Södergrens donationsfond

Av den årliga avkastningen får högst 1/3 användas till åtgärder, som kan främja kristen fostran och utbildning av ungdom i församlingen. Den återstående avkastningen utdelas som understöd och hjälp till hjälpbehövande inom församlingen. Av den årliga avkastningen skall minst tio procent läggas till kapitalet. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Tillgångar: 1.075.528 kr .

Stiftelsen Nils Södergrens donationsfond

Av den årliga avkastningen får högst 1/3 användas till åtgärder, som kan främja kristen fostran och utbildning av ungdom i församlingen. Den återstående avkastningen utdelas som understöd och hjälp till hjälpbehövande inom församlingen. Av den årliga avkastningen skall minst tio procent läggas till kapitalet. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Tillgångar: 384.500 kr.

Stiftelsen NSF-Scouternas Fjällstugor

Stiftelsen har till ändamål att i samverkan med Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) bedriva friluftsverksamhet och ungdomsledarutbildning i fjällmiljö. Stiftelsen skall i sådant syfte anlägga och förvalta fjällstugor inom Storvallens by i Åre kommun. Stiftelsen skall upplåta fjällstugorna i första hand till medlemmar av NSF men därutöver jämväl till medlemmar i andra ungdomsorganisationer. Tillgångar: 2.076.146 kr.

Stiftelsen Sällsjögården

Stiftelsen har till ändamål att förvalta kursgården Sällsjögården i Åre kommun. Kursgården skall i första hand upplåtas till kurser och konferenser till organisationer inom nykterhetsrörelsen, men kan i mån av platstillgång uthyras även till andra organisationer och enskilda. Tillgångar: 1.761.817 kr.

Stiftelsen Södergrenska Fonden, Åre församling

Av den årliga avkastningen får högst 1/3 användas till åtgärder, som kan främja kristen fostran och utbildning av ungdom i församlingen. Den återstående avkastningen utdelas som understöd och hjälp till hjälpbehövande inom församlingen. Av den årliga avkastningen skall minst tio procent läggas till kapitalet. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Tillgångar: 1.592.865 kr.

Tekla Englunds Stiftelse

Förskönande av kyrkan och kyrkogården vid kyrkan. Tillgångar: 2.743.107 kr.

Ulla Flinks donationsstiftelse

Utdelning efter ansökan vid hjälp och svårigheter, inklusive hembesök, till personer bosatta i Undersåkers församling. Tillgångar: 470.856 kr.

Undersåkers samstiftelse för behövande

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, utdelas bland behövande inom Undersåkers församling. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: 45.697 kr.

Åre f d kommuns samstiftelse för behövande

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, utdelas bland behövande inom Åre f d delkommun, det geografiska område som Åre kommun omfattade fram till 1974-01-01. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: 51.374 kr.

Åre kommuns samstiftelse för kultur- och fritidsverksamhet

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, används för fritidsverksamhet, friskvårdsaktiviteter och kulturinsatser inom Åre kommun och som bedrivs i en gemensam kultur- och fritidsnämnds regi. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Tillgångar: -.