Annons

Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
Debatt: C i Krokom svarar om vindkraften: Demokrati tar tid

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Från vänster, Ingrid Zakrisson, Olof Wallgren och Karin Jonsson, svarar Livskraft i Offerdal om vindkraften.

Bild: Lennart Öhd

Annons

Svar på öppet brev till politiker i Krokoms kommun (LT 28/5)

Självfallet har intresseföreningen Livskraft i Offerdal rätt i att alla får tänka och tycka vad de vill i en demokrati. Samtidigt ska alla bli hörda och respektfullt bemötta. Demokrati kan därför ibland ta tid och vara en smärtsam process innan vi har en väl genomarbetad, långsiktig och förankrad plan att förhålla oss till. Det gäller även den aktuella vindkraftsfrågan.

Livskraft i Offerdal vill att Centerpartiet ska ta ställning nu och vi vill därför förklara varför inget besked ges nu. Processen måste få ta tid.

Den översiktsplan som gäller antogs av Krokoms kommunfullmäktige för elva år sedan, 2010. I denna plan sägs att Nordbyn och Vallsta är områden där vindkraft kan prövas, men att kommunen i dagsläget inte har tillräckliga kunskaper för att vare sig säga ja eller nej till vindkraft. Kommunen avser enligt översiktsplanen från 2010 att ta ställning i samband med en eventuell prövning om tillstånd för vindkraft i området. Detta förhållande gäller fortfarande. Och någon ansökan om att etablera vindkraft i området finns ännu inte.

Annons

Annons

I debatten om Nordbyn och Vallsta kan man urskilja tre grupper med olika synpunkter när det gäller vindkraft. Det handlar om Livskraft i Offerdal, rennäringen och berörda markägare. Dessa grupper har olika syn på vindkraft och berörs på olika sätt. I och med att rennäringen är ett riksintresse väger dess synpunkter och behov särskilt starkt. Tyngre än att slippa en utsikt med eventuella vindkraftverk eller att få arrendeintäkter från mark i området där en ansökan om vindkraft skulle prövas.

Till oss har dessutom framförts att det finns grupper såväl i Offerdal, i övriga delar av kommunen som utifrån som inte känner att de har fått komma till tals.

För oss är det viktigt att alla ska få komma till tals för att vara med och påverka framtiden i Krokoms kommun.

Den 16 juni ska kommunfullmäktige ta ställning till om den befintliga översiktsplanen för vindkraft ska revideras. Om fullmäktige beslutar att revidera planen är det viktigt att vi som valda företrädare för kommuninnevånarna lyssnar till alla synpunkter innan den reviderade planen antas. Enligt vår syn skulle vi föregripa den demokratiska processen, som framtagande av en översiktsplan i grunden är, om vi redan i förväg har tagit ställning.

Ytterligare en aspekt på ett ställningstagande utan att först ta del av kommuninnevånarnas önskningar och synpunkter är att det finns krafter på riksnivå som arbetar för att ta bort det kommunala vetot när det gäller vindkraft och vill överföra planering och beslut till central nivå. Om Krokoms partier agerar på ett sätt som spelar dessa krafter i händerna kan vi hamna på läktaren.

Så får inte ske. Vi är motståndare till att staten i framtiden ska besluta om användningen av mark och vatten utan att vi kan påverka resultaten.

Karin Jonsson (C)

Ordförande kommunstyrelsen

Ingrid Zakrisson (C)

Ordförande Centerpartiets kretsstyrelse

Olof Wallgren (C)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan