Annons

Annons

Annons

Annons

Lättläst tegelsten om politik

Annons

Författaren och prisbelönte journalisten Per T Ohlsson tar läsaren med på en resa genom 200 års utveckling i sin bok Svensk politik.

Här skildras svenskt politiskt liv från 1809 och fram till våra dagar, till exempel om välkända händelser som det gustavianska enväldets ersättande av maktdelning mellan konung och riksdag efter statskuppen 1809.

Den 21 april 1917 samlades närmare tiotusen personer på planen framför riksdagshuset i Stockholm för att demonstrera mot det prekära livsmedelsläget i landet. Det rådde brist på i stort sett allt ätbart och Sverige stod på gränsen till akut hungersnöd. Första världskriget rasade och Sverige var avspärrat.

Plundringar förekom och "inkallade soldater matvägrade och gav sig ut på "promenader" i regementsstäderna utan befälets medgivande, skriver Per T Ohlsson.

Annons

Annons

I Östersund vägrade soldaterna vid Jämtlands fältjägarregemente och Norrlands artilleriregemente att inta de näringsfattiga kvällsmåltider som serverades efter hårda övningar. Den 24 april, 1917, marscherade de mot Rådhuset och sympatiserande östersundsbor anslöt. Vid Rådhuset hade folksamlingen växt till cirka tvåhundra personer. När stadsfiskalen försökte tala till människorna avbröts han av ihållande rop på mera mat och bättre befäl! Först efter att redaktör Gotthard Böhmer uppmanat folket att upphöra med de meningslösa demonstrationerna upplöstes samlingen och soldaterna gick tillbaka till sina respektive kaserner.

Utanför Riksdagshuset ville polismästaren anfalla folkmassan, vilket poliskommissarien Anders Kempe avvärjde genom att lugna de upprörda massorna. Därmed förhindrade han möjligen ett blodbad och också ett inbördeskrig, menar Ohlsson.

Kommissarie Kempe beskrivs i Ohlssons bok som symbol för den fredliga utvecklingen och kompromissandet som så ofta varit utmärkande för svensk politik.

Konfrontationer har ingalunda saknats, skriver Ohlsson, men motsättningar har inte tillåtits gå över styr. Gång på gång har starka personligheter, likt kommissarie Kempe, gripit in i skeendet och lagt grunden till kompromisser. Denna samförståndsanda menar Ohlsson kan vara förklaringen till varför Sverige blivit ett av världens mest anständiga samhällen.

Annons

Boken "Svensk politik" är indelad i fem kapitel. I första kapitlet tar författaren avstamp i 1809 års regeringsform, där det kungliga enväldet, efter en statskupp, ersattes av en ordning som delade makten mellan kungen, regeringen och riksdagen och gav domstolar och myndigheter en självständig ställning.

Annons

Ohlsson skriver vidare om ståndsriksdagens försvinnande och tvåkammarriksdagens tillkomst 1866, rösträttskampen, socialdemokratins intåg och efterkrigstidens sociala reformer.

Något som genomsyrar hela boken är den sans och balans som har varit utmärkande för Sveriges politiska utveckling. Samförstånd är något som gjort Sverige till en stabil demokrati.

Per T Ohlssons långa erfarenhet som journalist och författare är nog en bidragande orsak till att boken är lättläst och intressant. Sveriges politiska historia behandlas på cirka 600 sidor. Boken är både intressant och bra och kan användas som uppslagsbok, men det är en bok som alla politiker och personer som är intresserade av svensk politisk historia skulle ha nytta och nöje av att läsa.

Annons

Annons

Till toppen av sidan