Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

Rödkulleplan får hård kritik

Att Åre kommun saknar uppdaterad översiktsplan ses som en stor brist i arbetet med Rödkulleplanen. Det framgår tydligt i de synpunkter som kommit in under samrådet.

Ett så omfattande planprogram bör ha ett bredare perspektiv, anser länsstyrelsen.

Samrådstiden har nu gått ut för det planprogramförslag Åre kommun har skickat ut inför bygget av en ”femte by” i Åres Rödkulleområde och östra Ullådalen. Att de mest kritiska synpunkterna kommit från Buustamons stugägarförening och Naturskyddsföreningen är föga förvånande eftersom de redan gjort klart att de inte vill se någon utbyggnad alls i Östra Ullådalen och Buustamon, de vill att utbyggnaden begränsas till själva Rödkulleområdet.

Men även länsstyrelsen har en del att säga om förslaget.

Stugägarföreningen och Naturskyddsföreningen är speciellt kritiska mot att Åre kommun drar igång ett planprogram när det inte finns en fördjupad översiktsplan som backar upp den planerade exploateringen. Den översiktsplan som finns för Åredalen antogs 1989 och säger om Östra Ullådalen/Buustamon att där finns ett pensionat, några fritidshus och ”någon förtätning eller några nya tomter medges ej”.

Annons

Annons

De tycker heller inte att planprogrammet tagit hänsyn till vilka riksintressen som finns i området.

Länsstyrelsen har liknande synpunkter. Ett så omfattande planprogram borde ha ett bredare perspektiv, skriver länsstyrelsen som också noterar att den 22-åriga översiktsplanen är inaktuell och att en mosaik av olika planer och planprogram riskerar att leda till obalans.

Länsstyrelsen vill bland annat att påverkan på kulturmiljö och landskapsbild utreds mer och underkänner det kommunen skrivit om fornminnen. De kräver att konsekvenser på riksintressen redovisas och avråder bestämt mot bergvärmeborrning. När det gäller trafiken menar de att Ullådalsvägen behöver byggas om, och inte bara vid utfarten till E14.

Den fem sidor långa inlagan är kritiskt hållen med många synpunkter, men tonen är relativt lågmäld. Och det är just det Åre kommuns stadsarkitekt Björn Reuterswärd tar fasta på när LT ber om en kommentar. Han tycker inte länsstyrelsens yttrande är så farligt.

– Det är ju inte så att de sågar oss vid fotknölarna, säger Reuterswärd som mer liknar yttrandet vid ”en dialog”.

Men är det inte en brist att översiktsplanen är så gammal?

– Det är klart det är en brist, det är därför vi gjort ett så omfattande planprogram.

Men att avbryta och göra en översiktsplan först är ingen lösning, enligt Reuterswärd. Det skulle ta minst ett par år och kräva både personal och pengar. Och man måste ha respekt för exploatörerna, Dählie och Skistar som satsar i projektet. Det går inte stanna utvecklingen.

Annons

– Men visst finns det problem, medger Reuterswärd:

– Vi har dåligt vatten i området, vägen är inte bra, parkeringarna för turåkare är usla. Men jag tycker att även om länsstyrelsen framför berättigad kritik så accepterar de ändå vårt handlingssätt, även om de vill att vi tydligare belyser helheten.

Annons

Fakta

Planprogram för Rödkullen

Exploatören Björn Dählie har via köp och avtal lagt under sig ett stort tomtområde i Ullådalen/Rödkullen, intill Skistars alpina aktivitetsområde. Tanken är att bygga fritidsbebyggelse på totalt mellan 6500 och 9000 bäddar. I planerna ingår nya nedfarter och liftar samt service.

Åre kommun stöder planerna och har sammanställt ett planprogram.

Planprogrammet, som är det första steget i exploateringen av området, har varit ute på samråd där sakägare och berörda haft till 23 maj att yttra sig.

Stadsarkitekten ska nu sammanställa och besvara inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

Därefter påbörjas detaljplaneringen. Det finns 17 olika detaljplanområden men vilket som tas först är inte bestämt. Samtidigt startas en miljökonsekvensbeskrivning för hela området.

Åre kommuns försök att kalla hela planområdet Rödkullen är inte populärt bland sakägare som påpekar att alla dalar har två sidor. Till vänster Ullådalens västra område som är ett populärt fritidsområde. Men det är också Östra Ullådalen, till höger, och att kalla det för Rödkullen är fel anser stugägarna i Buustamon som inte vill se någon bebyggelse här.

Länsstyrelsen tycker inte det är någon bra idé att göra som Åre kommun har gjort och låta ett planprogram för Ullådalen/Rödkullen ersätta den uppdaterade översiktsplan för hela Åredalen som borde finnas. Risken är obalans i hela området, anser länsstyrelsen.

Annons

Länsstyrelsen kräver bland annat en redovisning av planens konsekvenser för riksintressena friluftsliv, naturvård och Natura 2000, liksom rennäring.

Planområdet är indelat i 17 olika detaljplanområden, turordningen är ännu inte bestämd.


Elisabet Rydell-Janson

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan